پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (21-44)

عنوان : ( ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی )

نویسندگان: محمدجواد هادی زاده , محمدجواد مهدوی , رضا مراد صحرایی , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله می کوشد با معرفی اصول دستور آموزشی که رویکردی نوین در آموزش دستور به زبان دوم اموزان به شمار می رود، به ارزیابی محتوای دستور در متن های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بپردازد. برای دستیابی به این هدف نخست اصول ستور آموزشی معرفی شده اند. این اصول مبانی نظری پژوهش حاضر به شمار می روند. در ادامه بازبینهای بر پایهی توجه به شکل اجرایی همین اصول طراحی شده است و پس از تایید روایی محتوایی آن، دویست و شش عنوان از متن های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -۱۳۳۴-۱۳۹۶- که در کتابشناسی های معتبر معرفی شده اند و آموزش دستور بخشی از محتوای این آثار بوده است، براساس بازبینه ارزیابی شده اند. براساس یافته های این پژوهش و مطابق بررسی کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بیش از شصت درصد آثار منتشر شده در این زمینه یا به آموزش دستور توجه نداشته اند یا بر پایه ی سلیقه و تجربه ی مؤلف به موضوع دستور پرداخته اند. همچنین در میان حدود یازده درصد از آثار نسبتا مطلوب، هیچ کتابی به سطح میانی با پیشرفته اختصاص ندارد، از همین رو پژوهش و تدوین کتاب های کاربردی مبتنی بر دستور آموزشی در زمینه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بیش از پیش ضرورت دارد.

کلمات کلیدی

, دستور آموزشی, منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان, دستور, ارزیابی محتوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072641,
author = {هادی زاده, محمدجواد and مهدوی, محمدجواد and رضا مراد صحرایی and علیزاده, علی},
title = {ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی},
journal = {پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-5394},
pages = {21--44},
numpages = {23},
keywords = {دستور آموزشی، منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دستور، ارزیابی محتوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی
%A هادی زاده, محمدجواد
%A مهدوی, محمدجواد
%A رضا مراد صحرایی
%A علیزاده, علی
%J پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%@ 2322-5394
%D 2019

[Download]