پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14

عنوان : ( مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) )

نویسندگان: فاطمه سعادت جوینده , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , لیلی ابوالحسنی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایده کشاورزی پایدار، کشاورزی نه تنها زمینه تولید غذا برای امنیت غذایی است، بلکه نیاز به توجه به اثرات زیست محیطی در طی فرآیند تولید دارد. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در سه منطقه فردوس، تربت حیدریه و فاروج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات است. نتایج نشان داد، میزان انتشار کربن دیاکسید در فردوس، تربت حیدریه و فاروج به ترتیب 1023/62، 1267/22 و921/49 کیلوگرم و میزان انتشار نیتروکسیدبه ترتیب 7/03، 6/10 و 7/16 کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میزان انتشار متان به ترتیب 51/37، 39/58 و 56/48 کیلوگرم به دست آمد. مقدار پتانسیل گرمایش جهانی نیز به ترتیب معادل 1082/3، 13/12/90 و 985/13 کیلوگرم دی اکسید تعیین شد. از مقایسه نتایج سه منطقه درمی یابیم که بیشترین میزان انتشار کربن دی اکسید مربوط به تربت حیدریه و نیز بیشترین میزان انتشار نیتروکسید و متان مربوط به منطقه فاروج است. همچنین تربت حیدریه، بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی را داراست. منابع اصلی انتشار در هرسه منطقه سوخت فسیلی، کود حیوانی و کود ازت تشخیص داده شد. لذا نوسازی واستفاده از ماشین آلات کم مصرف، مصرف سوخت های زیستی به جای فسیلی، مصرف کودها بر اساس آزمایش خاک و برگ جهت تعیین نیاز کودی گیاه، جایگزینی کود حیوانی پوسیده به جای تازه، توجه به نوع ترکیبات کودهای شیمیایی، جایگزینی نهاده های آلی و زیستی به جای کودهای شیمیایی، وضع استانداردهای سختگیرانه زیست محیطی دولتی و آموزش و تربیت نیروی کارماهر و متخصص پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, چرخه حیات, زعفران, گازهای گلخانهای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072650,
author = {سعادت جوینده, فاطمه and دانشورکاخکی, محمود and صبوحی صابونی, محمود and ابوالحسنی, لیلی and محمدی, حسین},
title = {مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زعفران},
year = {2018},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {چرخه حیات، زعفران، گازهای گلخانهای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج)
%A سعادت جوینده, فاطمه
%A دانشورکاخکی, محمود
%A صبوحی صابونی, محمود
%A ابوالحسنی, لیلی
%A محمدی, حسین
%J پنجمین همایش ملی زعفران
%D 2018

[Download]