چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (8), شماره (30), سال (2018-9) , صفحات (9-36)

عنوان : ( ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه )

نویسندگان: امیر علیمی عقدایی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله بیشینه تسخیر به دنبال یافتن مکانی مناسب برای تسهیلات در فضایی شبکهای و در شرایطی رقابتی است. در این مسئله، شرکتی جدید قصد ورود به بازار با هدف تسخیر هر چه بیشتر تقاضا را دارد. در این پژوهش برای توسعه این مسئله، عامل هزینه به‌عنوان تابع هدفی مجزا در نظر گرفته شده و مدلی دو هدفه پیشنهاد شده است؛ همچنین پارامتر تعداد تسهیلات به‌صورت فاصلهای در نظر گرفته شده و برای محاسبه حد بالا و پایین آن دو مدل مجزا ارائه شده است: 1. برای به دست آوردن حد بالا، مدلی با هدف بیشینهسازی تسخیر و محدودیت بیشینه بودجه و 2. برای بهدستآوردن حد پایین، مدلی با هدف کمینهسازی هزینه و محدودیت کمینه سهم بازار. برای حل مدل پیشنهادی از روش برنامهریزی آرمانی در حل مسائل چندهدفه استفاده شده است. مراحل مدلسازی و حل مسئله در یک مورد واقعی از مکانیابی پمپ بنزینهای شهر یزد نشان داده شده است. نتایج حل این مسئله نشان میدهد در صورت برابر فرضکردن وزن توابع هدف با صرف‌نظر از 7 درصد سهم بازار میتوان 55 درصد در هزینه صرفهجویی کرد.

کلمات کلیدی

مکانیابی تسهیلات رقابتی؛ بیشینه تسخیر؛ پارامتر فاصلهای؛ برنامهریزی چندهدفه؛ برنامهریزی آرمانی؛ هزینه بازگشایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072653,
author = {علیمی عقدایی, امیر and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2251-9874},
pages = {9--36},
numpages = {27},
keywords = {مکانیابی تسهیلات رقابتی؛ بیشینه تسخیر؛ پارامتر فاصلهای؛ برنامهریزی چندهدفه؛ برنامهریزی آرمانی؛ هزینه بازگشایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه
%A علیمی عقدایی, امیر
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2018

[Download]