پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (311-323)

عنوان : ( تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , رشید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پی اچ غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه‌ای و غلظت اسیدهای چرب فرار سه سری آزمایش در شرایط آزمایشگاهی طراحی شد سویه‌های خالص باکتریایی شامل پروپیونی باکتریوم فریدرینریچی و انتروکوکوس فیسیوم از مرکز پژوهش‌های علمی صنعتی ایران خریداری شد تیمارهای آزمایشی شامل1 تیمار شاهد 2 تیمار مکمل شده با پروپیونی باکتریوم فریدرینریچی 3 تیمار مکمل شده با انتروکوکوس فیسیوم و 4 تیمار مکمل شده با مخلوط پروپیونی‌باکتریوم فریدرینریچی و انتروکوکوس فیسیوم بودند مایع شکمبه از سه گوسفند دارای فیستوله شکمبه‌ای به‌دست آمد در همه آزمایش‌ها از یک جیره پایه با نسبت کنسانتره به علوفه‌ 90به10 استفاده شد در آزمایش دوم مقدار یک میلی‌لیتر ساکارز 10 درصد به محیط کشت تزریق و در آزمایش سوم پر اچ محیط کشت در نقطه پنج و نیم تعدیل شد نتایج نشان داد که تیمار شاهد در پایان مدت انکوباسیون پایین‌ترین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را داشت غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تمامی تیمارها در ساعت 2 انکوباسیون پایین‌ترین مقدار بود و با پیشرفت زمان انکوباسیون افزایش یافت بین تیمارها از نظر نسبت استات به پروپیونات اختلاف معنی‌داری وجود داشت و تیمارهای مکمل شده با پروپیونی‌باکتریوم و مخلوط پروپیونی‌باکتریوم و انتروکوکوس پایین‌ترین نسبت را داشتند به طور کلی ‌افزودن کشت‌های زنده باکتریایی در جیره‌های غذایی می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر قابلیت هضم ماده خشک ماده آلی و غلظت اسیدهای چرب فرار داشته باشد که این تغییرات با تثبیت پی اچ شکمبه‌ای همراه بود که شرایط را برای فعالیت میکروارگانیسم‌های شکمبه مساعدتر می‌کند

کلمات کلیدی

اسیدهای چرب فرار شرایط آزمایشگاهی قابلیت هضم کشت‌های زنده باکتریایی نیتروژن آمونیاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072655,
author = {جواد بیات کوهسار and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and رشید صفری},
title = {تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {311--323},
numpages = {12},
keywords = {اسیدهای چرب فرار شرایط آزمایشگاهی قابلیت هضم کشت‌های زنده باکتریایی نیتروژن آمونیاکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی
%A جواد بیات کوهسار
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A رشید صفری
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2018

[Download]