اولین همایش ملی روانشناسی مدرسه , 2018-11-11

عنوان : ( مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری )

نویسندگان: شهربانو عالی , طیبه ابراهیم زاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین خلاقیت و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین خلاقیت پیشبینی کننده خودکارآمدی معلمان بوده است، از طرفی مسئولیت پذیری با خودکارآمدی رابطه معناداری ندارد و پیشبینی کننده خودکار آمدی نیست.

کلمات کلیدی

, خلاقیت, خودکارآمدی , مسئولیت پذیری, مشاوران مدارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072661,
author = {عالی, شهربانو and طیبه ابراهیم زاده مقدم},
title = {مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری},
booktitle = {اولین همایش ملی روانشناسی مدرسه},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خلاقیت، خودکارآمدی ، مسئولیت پذیری، مشاوران مدارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری
%A عالی, شهربانو
%A طیبه ابراهیم زاده مقدم
%J اولین همایش ملی روانشناسی مدرسه
%D 2018

[Download]