نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش همایش ملی سواد سلامت , 2018-11-18

عنوان : ( بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- )

نویسندگان: سیدمحمود طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دسترسى به غذاى کافى و مطلوب و سلامت تغذیه اى از محورهاى اصلى توسعه و سلامت جامعه است. امروزه توجه به ابعاد تغذیه انسانى از دیدگاه اجتماعى و فرهنگى ذهن پژوهشگران عرصه تغذیه و سلامت را به خود مشغول کرده است. مطالعه حاضر درصدد است تا عوامل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى موثر بر رفتار تغذیه اى در ایران را با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه مورد بررسى قرار دهد. روش بررسى: مطالعه حاضر یک مطالعه فرا تحلیل است. جامعه آمارى تحقیق شامل همه مقالات معتبر علمى است که در پایگاه هاى اطلاعات علمى، بانک نشریات و مجلات ایرانى، پرتال جامع علوم انسانى و پایگاه مجلات تخصصى نور نمایه شده بودند و با کلید واژه کلى تغذیه، و کلید واژه هاى جزئى تر نظیر 1380- رفتار تغذیه اى و عوامل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى موثر بر تغذیه در بازه زمانى 1395 مورد جست و جو قرار گرفتند که در نهایت 18 تحقیق مطابق با هدف مطالعه تشخیص داده شد و مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: تحقیقات نشان داده است که در مجموع رابطه 40 متغیر با رفتار تغذیه اى در تحقیقات مختلف بررسى شده است. از بین این متغیرها بیشترین سهم را به ترتیب سرمایه اقتصادى، استفاده از رسانه ها -تبلیغات رسانه اى- و خانواده در تبیین رفتار تغذیه اى افراد داشته اند. نتیجه گیرى: با توجه به تاثیرات مهم و روزافزون عوامل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در امر سلامت و رفتارهایى همچون تغذیه و همچنین با توجه یه یافته هاى پژوهش حاضر مبنى بر تاثیرات سرمایه اقتصادى، استفاده از رسانه ها -تبلیغات رسانه اى- و خانواده در تبیین رفتار تغذیه اى توصیه مى شود تحقیات بیشتر و کاربردى در زمینه عوامل اجتماعى و فرهنگى موثر بر رفتارهاى تغذیه اى با همکارى مراکز و سازمان هایی که می توانند در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری تغذیه موثر باشند انجام گیرد و برنامه مطالعاتی جامع و فراگیری به منظور تداوم این مطالعات به وجود بیاید.

کلمات کلیدی

, رفتار تغذیه اى, سرمایه, رسانه, خانواده, فراتحلیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072672,
author = {طباطبائی, سیدمحمود},
title = {بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود-},
booktitle = {نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش همایش ملی سواد سلامت},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {رفتار تغذیه اى، سرمایه، رسانه، خانواده، فراتحلیل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود-
%A طباطبائی, سیدمحمود
%J نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش همایش ملی سواد سلامت
%D 2018

[Download]