مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (65-92)

عنوان : ( بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات- )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه , المیرا سلیمانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه از منظر تبیین نقش ترکیبات هم‎آیند در انسجام و روانی متون ترجمه با توجه به اهمیت ویژه این ترکیبات در ساختار هر زبان می‎باشد. در این پژوهش، نخست به توصیف مفهوم هم‎آیندها و معیارهای تعیین آنها در زبان فارسی و اهمیت نقش آن‌ها در ترجمه پرداخته شده است و سپس به استخراج هدفمند نمونه‎هایی از این ترکیبات در کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، ترجمه اسدالله امرایی، پرداخته در سه مرحله پیمایش، مصاحبه و مقایسه با مولفه‌های مطرح در پیشینه هم‌آیند تحلیل و بررسی شده‌اند. بدین ترتیب، پرسش‌نامه‏ای طرح و در بین 150 دانشجو از رشته‎های مختلف توزیع شد. در این پرسش‌نامه، از داوطلبان خواسته شد میزان قابل درک بودن و رایج بودن هم‎آیندهای استخراج‌شده را مشخص کنند. همچنین مصاحبه‎ای با پنج نفر برگزار شد و نظر آنان درمورد ترجمه و هم‏آیندهای مذکور پرسیده شد. نتایج بخش‌های مختلف نشان داد که هم‌آیندهای به‌کار رفته در متن ترجمه از بسامد بالایی در گفتمان رایج روزمره برخوردار نیستند، رابطه ذهنی یا تداعی خاص با یکدیگر ندارند، و این سبب شده که متن انسجام و روانی لازم را نداشته باشد.

کلمات کلیدی

, متن ترجمه, هم‎آیندها, شفافیت, روانی , گفتمان رایج روزمره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072675,
author = {خوش سلیقه, مسعود and سلیمانی راد, المیرا},
title = {بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات-},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {51},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5202},
pages = {65--92},
numpages = {27},
keywords = {متن ترجمه، هم‎آیندها، شفافیت، روانی ،گفتمان رایج روزمره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات-
%A خوش سلیقه, مسعود
%A سلیمانی راد, المیرا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2018

[Download]