علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (75-91)

عنوان : ( تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک )

نویسندگان: مینا نورزاده نامقی , غلامحسین داوری نژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , احمد زارع فیض آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد انواع مالچ به عنوان یکی از روشهای مدیریت خاک میتواند به طور قابل توجهی میزان تولید محصولات کشاورزی را در مناطق خشک و نیمه خشک که با محدودیت منابع آب مواجه هستند تحت تأثیر قرار دهد. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو سال 1393 و 1394 در غرب شهر فیضآباد، استان خراسان رضوی بر روی دما، رطوبت خاک، هدایت روزنه ای و دمای برگ درختان پسته انجام شد . پوشش - M پوشش پلیاتیلن سفید زیر خاک با برش دایره ای-، 3 - M پوشش پلیاتیلن سفید زیر خاک با برش عرضی-، 2 - M تیمارهای آزمایش شامل: 1 شاهد- بود. نتایج نشان داد که میانگین درصد رطوبت خاک در - CK بقایای جو- و - M چیپس چوب-، 5 - M دار بر روی سطح خاک-، 4 UV پلیاتیلن 20 سانتیمتری خاک، - طول دو سال آزمایش در کلیه مالچها بهویژه مالچهای پلاستیکی در مقایسه با شاهد بیشتر بود. در دو سال آزمایش در لایه 30 32 درجهسانتیگراد کمترین / 29 و 8 /6 ،28/ با 8 CK و M5 ،M 38 درجهسانتیگراد بیشترین و مالچهای 4 / 35 و 9 ،35/ با 2 M و 3 M2 ،M مالچهای 1 50 سانتیمتری خاک نیز نتایج مشابهی مشاهده گردید. همبستگی صفات نشان داد که هدایت روزنه ای - میانگین دمای خاک را نشان دادند و در لایه 60 و دمای برگ به طور قابل توجهی تحت تأثیر دمای خاک قرار میگیرند، بهطوریکه افزایش دمای خاک تا 40 درجه سانتیگراد، در صورتی که سایر با وجود حفظ ذخیره M فاکتورهای خاکی و آب و هوایی محدودکننده نباشند، باعث بهبود این صفات میشود. همچنین نتایج نشان داد که تیمار 3 رطوبت بالاتر به علت ایجاد دمای بالا در خاک و همچنین تقاضای بالای درختان برای جذب آب و عناصر غذایی در سال پرمحصول - 1394 - می تواند و مالچ های -M منجر به ایجاد تنش رطوبتی در خاک شود. از اینرو میتوان نتیجه گرفت که تیمارهای پلیاتیلن سفید بهویژه مالچ با برش دایرهای - 2 چیپس چوب و کاه و کلش جو به علت ایجاد دمای مطلوب برای رشد ریشه، حفظ ذخیره آب و هزینه کمتر گزینه های بهتری برای مدیریت آب در مناطق خشک و نیمه خشک با آبیاری سنتی و غرقابی میباشند.

کلمات کلیدی

, تبادلات گازی, مالچ چیپس چوب, مالچ پلاستیکی, مالچ کاه و کلش, مدیریت آب و خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072681,
author = {نورزاده نامقی, مینا and داوری نژاد, غلامحسین and انصاری, حسین and نعمتی, سیدحسین and احمد زارع فیض آبادی},
title = {تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {75--91},
numpages = {16},
keywords = {تبادلات گازی، مالچ چیپس چوب، مالچ پلاستیکی، مالچ کاه و کلش، مدیریت آب و خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک
%A نورزاده نامقی, مینا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A انصاری, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A احمد زارع فیض آبادی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]