ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (14), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (26-57)

عنوان : ( تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده- مطالعه موردی: داعش در مصر )

نویسندگان: مراد کاویانی راد , هادی اعظمی , احمد بخشی , مجید رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بنیادگرایی یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است و قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش عمده‌ای از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا برخاسته از بحران‏های داخلی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده به گونه ای که هزینه های کلانی بر کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای جهان تحمیل کرده‏است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش‏آفرینی قدرت های مداخله‏گر منطقه ای فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. تحقیق پیش روی، بر این فرضیه استوار است که برخاسته از عوامل و زمینه های داخلی و مداخله قدرت های منطقه‎ای و فرا منطقه‎ای زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرایی چون داعش را در مصر فراهم آورده است.نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت در شمال آفریقا به ویژه مصر-صحرای سینا- زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است. واژگان کلیدی: قلمرو، قلمروگستری، ، دولت شکننده، بنیادگرایی و مصر

کلمات کلیدی

, قلمرو, قلمروگستری, , دولت شکننده, بنیادگرایی و مصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072682,
author = {مراد کاویانی راد and اعظمی, هادی and احمد بخشی and مجید رسولی},
title = {تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده- مطالعه موردی: داعش در مصر},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2018},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4331},
pages = {26--57},
numpages = {31},
keywords = {قلمرو، قلمروگستری، ، دولت شکننده، بنیادگرایی و مصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده- مطالعه موردی: داعش در مصر
%A مراد کاویانی راد
%A اعظمی, هادی
%A احمد بخشی
%A مجید رسولی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2018

[Download]