همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2018-02-27

عنوان : ( جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- )

نویسندگان: هادی اعظمی , محرم مشایخی , زهرا نسیمی , فرشید روزبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده منطقه مرزی شمال شرق ایران با نگاه مناسبات هیدروپلیتیکی دنیایی از تعاملات سیاسی میان کشورهاست حوضه آبی هریرود محور اصلی مناسبات هیدروپلیتیکی کشورهای ایران،افغانستان و ترکمنستان است. این حوضه آبی با تاریخچه ای کهن نظام یافته از معاهدات سیستم تاریخی استعماری روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی است که امروزه در قالب نوین نظام های سیاسی مورد بهره برداری قرار گرفته و نظام بهره برداری آب حوضه ی آبی هریرود را ایجاد کرده است.سطح تعاملات سیاسی سه کشور مشترک المنافع حوضه ی آبی هریرود به دلیل ماهیت استعماری شکل گیری اغلب اوقات با درگیری و تنش سیاسی مواجه بوده است و محل اصلی مناقشات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورهای ایران و افغانستان و ترکمنستان بوده است.این مقاله با روش توصیفیتحلیلی و با استناد به منابع معتبر علمی در جهت یافتن پاسخ به این سوال است که جایگاه دیپلماسی آب که اساس صلح و همکاری کشورها در مناسبات هیدروپلیتیکی است،در حوضه آبی هریرود و میان کشورهای مشترک المنافع آبی چگونه است؟هدف از مقاله حاضر بررسی مناسبات هیدروپلیتیکی حوضه آبی هریرود در قالب نظام بهره برداری آبی و تبیین جایگاه دیپلماسی آب است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر تاثیر شدید هویت تاریخی نظام بهره برداری حوضه ی آبی هریرود بر مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای ایران، افغانستان و ترکمنستان در منطقه مرزی شمال شرق ایران است. واژگان کلیدی:دیپلماسی آب،هیدروپلیتیک، شمال شرق ایران، هریرود

کلمات کلیدی

, دیپلماسی آب, هیدروپلیتیک, شمال شرق ایران, هریرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072685,
author = {اعظمی, هادی and مشایخی, محرم and نسیمی, زهرا and روزبه, فرشید},
title = {جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود-},
booktitle = {همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیپلماسی آب،هیدروپلیتیک، شمال شرق ایران، هریرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود-
%A اعظمی, هادی
%A مشایخی, محرم
%A نسیمی, زهرا
%A روزبه, فرشید
%J همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا
%D 2018

[Download]