پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2017-11)

عنوان : ( تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد )

نویسندگان: رسول قربانی , امید علی خوارزمی , نعیمه ترکمن نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمعیت اسکان غیر رسمی در شهر مشهد در سال 1385 برابر با جمعیت 4 استان بوده است و در سال 1390 از مرز یک میلیون گذشته است و این روند افزایشی جمعیتی و کالبدی، اسکان غیر رسمی را به موضوع پیچیده ای در کلانشهر مشهد تبدیل کرده است. این مقاله با ضروری دانستن توجه به این موضوع بخ شناسایی عوامل و متغیرهای شکل گیری و گسنرش سکونتگاه های غیر رسمی در کلانشهر مشهد و معرفی این ابعاد و متغیرها و همچنین به بررسی تحلیلی دو عامل اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی. میدانی است. رویکرد کمی پژوهش متکی بر استفاده از نرم افزارهای SPSS برای تجزیه و تحلیل آماری و VENSIM برای رسم دیاگرام های علی و معلولی می باشد. همچنین داده های ورودی این نرم افزارها از طریق تکمیل پرسشنامه ها برای دو جامعه کارشناسان -کارشناسان مرتبط با امر اسکان غیر رسمی- و ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد -ساکنان 8 پهنه سکونتی - به دست آمده است. بنا به نظر کارشناسان و همچنین ساکنان عامل اقتصادی به خصوص متغیرهای درآمد پایین، خشکسالی و رکود کشاورزی و بیکاری نقش بسیار مهمتر و قوی تر نسبت به عامل اجتماعی داشته اند. در فرآیند گسترش اسکان غیر رسمی این متغیرها چرخه هایی را ایجاد می کنند که خود بتعث تقویت و به حرکت در آوردن سریعتر چرخه های متغیرهای اجتماعی و در نهایت گسترش سکونتگاه ها شده است و در نهایت پیشنهاد های پژوهش در جهت تضعیف قدرت چرخه های اقتصادی ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی

, سکونتگاه ها, غیر رسمی, عوامل, گسترش, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072687,
author = {رسول قربانی and خوارزمی, امید علی and نعیمه ترکمن نیا},
title = {تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2017},
month = {November},
issn = {2008-6296},
keywords = {سکونتگاه ها، غیر رسمی، عوامل، گسترش، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد
%A رسول قربانی
%A خوارزمی, امید علی
%A نعیمه ترکمن نیا
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2017

[Download]