پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (9), شماره (33), سال (2018-7) , صفحات (97-110)

عنوان : ( ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , وحید هزارهء ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرهنگ به معنی ارزش های مشترک میان افراد یک گروه است. این گروه می تواند یک خانواده، یک سازمان، شهر یا یک کشور باشد. این مفهوم وقتی در قالب سازمانی بررسی شود فرهنگ سازمانی را می سازد و به سبب نقش و تاثیرات آن در افزایش کارایی و بهره وری و تاثیر بر محیط درونی و بیرونی سازمان، ضرورت مطالعاتی فراوان دارد و به طور خاص در سازمان های متولی مدیریت شهری که آسایش و رضایت شهروندان از خطی مشی های آنهاست بیشتر می شود. جامعه آماری تحقیق پرسنل ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد 330 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 178 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه استاندارد مدل دنیسون به دست آمده و در نرم افزار SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است. آزمون آماری T تک نمونه ای جهت ارزیابی وضع موجود، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت معنی داری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمان و آزمون T زوجی برای تعیین میزان اختلاف وضع موجود با وضع مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون های آماری فرضیات تحقیق نشان داد بعد انطباق پذیری دارای بیشترین مطلوبیت، ابعاد درگیر شدن در کار نامطلوب و بعد یکپارچگی در پایین ترین وضع نامطلوبیت قرار دارد. همچنین مشخص شد که بین ابعاد اصلی مدل اختلاف معنی داری وجود دارد و به طوری که بین وضع موجود و مطلوب از دیدگاه کارکنان در ابعاد چهارگانه اصلی این مدل شکاف معنی داری وجود دارد که بیشترین اختلاف و شکاف با وضعیت مطلوب در بعد درگیر شدن در کار است.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, فرهنگ سازمانی, مدل دنیسون, مدیریت شهری , قطار شهری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072689,
author = {خوارزمی, امید علی and باخرزی قزالحصار, سیدمحمد and هزارهء, وحید},
title = {ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {July},
issn = {2228-5229},
pages = {97--110},
numpages = {13},
keywords = {فرهنگ، فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، مدیریت شهری ، قطار شهری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون
%A خوارزمی, امید علی
%A باخرزی قزالحصار, سیدمحمد
%A هزارهء, وحید
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2018

[Download]