آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (5), سال (2019-1) , صفحات (1097-1106)

عنوان : ( بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل )

نویسندگان: محسن مظلوم خراسانی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد که روش های زیادی برای کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل مورد تحقیق قرار گرفته است. اما استفاده توام از صفحات دو گانه و شکاف مورد توجه قرار نگرفته است. در تحقیق حاضر هدف تعیین تاثیر توام صفحات دو گانه و شکاف بر میزان آبشستگی می باشد. برای این منظورکاهش میزان آبشستگی با نصب یک سری صفحات مستغرق به صورت دوگانه، با طول ها و زاویه های قرار گیری مختلف مورد بررسی قرار گرفت. فاصله قرارگیری این صفحات در چهار موقعیت مختلف -S1 الی S4 - نسبت به پایه پل انتخاب شد. قطر پایه 3 سانتی متر ونسبت طول صفحات به قطر پایه برابر 33/0 ،66/0 و 1 و زوایای قرارگیری زوج صفحات نیز در چهار زاویه 10، 20، 30 و90 درجه نسبت به جهت جریان انتخاب شدند. آزمایش ها بر روی پایه های شکافدار با عرض 25/0 قطر پایه و ارتفاع 2 برابر قطر پایه انجام گردید. آزمایشات نشان داد در صورت استفاده از پایه شکافدار تنهاعمق آبشستگی نسبت به پایه شاهد 21% کاهش می یابد. اما هنگامی که از صفحات و شکاف بصورت همزمان استفاده می شود میزان کاهش آبشستگی می تواند خیلی بیشتر شود. انجام آزمایشات در موقعیت های S1 و S3 نتایج بهتری را در کاهش حداکثر عمق آبشستگی نسبت به پایه شاهد نشان دادند. به طوریکه در موقعیت S3 در تمامی حالت های طول صفحات و زاویه قرار گیری، حداقل کاهش عمق آبشستگی نسبت به پایه شاهد 40 درصد بود . دراین حالت بهترین نتیجه در طول صفحات 2 سانتیمتر و زاویه های قرارگیری 10 و 30 درجه بدست آمد که حاکی از کاهش حدود 86 درصدی عمق آبشستگی نسبت به پایه شاهد بود.

کلمات کلیدی

, آبشستگی موضعی , تیغه های مستغرق, پایه استوانه ای, پایه شکاف دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072693,
author = {مظلوم خراسانی, محسن and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {12},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {1097--1106},
numpages = {9},
keywords = {آبشستگی موضعی ، تیغه های مستغرق، پایه استوانه ای، پایه شکاف دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل
%A مظلوم خراسانی, محسن
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]