اقتصاد انرژی ایران, دوره (7), شماره (27), سال (2018-9) , صفحات (77-100)

عنوان : ( بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن )

نویسندگان: رضا دریساوی بهمنشیر , مهدی خداپرست مشهدی , علی اکبر ناجی میدانی , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست‌محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهای Non-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده‌های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهای Non-OECDواردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته -FMOLS- استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت‌های زیست محیطی کاهش دهنده دی‌اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می‌تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی‌داری مواجه خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, تغییرات تکنولوژی, محدودیت‌های زیست محیطی, تابع تقاضای نفت, کشورهای Non-OECD, روش حداقل مربعات تعدیل شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072694,
author = {دریساوی بهمنشیر, رضا and خداپرست مشهدی, مهدی and ناجی میدانی, علی اکبر and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {27},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {77--100},
numpages = {23},
keywords = {تغییرات تکنولوژی، محدودیت‌های زیست محیطی، تابع تقاضای نفت، کشورهای Non-OECD، روش حداقل مربعات تعدیل شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن
%A دریساوی بهمنشیر, رضا
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A صالح نیا, نرگس
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2018

[Download]