علوم و مهندسی آبیاری, دوره (41), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (173-187)

عنوان : ( بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین )

نویسندگان: سبحان مرادی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت از خطوط لوله انتقال َآب فاضلاب و یا مواد سوختی، روی بستر فرسایشی دریا و رودخانه ها در برابر عواملی چون خمش، لغزش و حتی شکستگی از مسائل مهم و پرهزینه در مهندسی دریا بحساب می آید. مشاهدات عینی نشان داد، خطوط لوله که بر بستر فرسایشی دریا و رودخانه ها قرار گرفته ، در اثر آبشستگی موضعی ایجاد شده، دچار دفن طبیعی-خوددفنی لوله- در بستر رسوبی می شود. اما در شرایط طبیعی فرآیند دفن با سرعت کمی اتفاق می افتد. از اینرو با نصب زائده ای روی خطوط لوله، سعی در افزایش سطح مقطع عمود بر جریان-ایجاد تغییرات الگوی جریان در اطراف خط لوله- و نهایتا\\\\\\\" وقوع فرسایش در سرعت های محیطی کمتر و با شدت بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, فرسایش تونلی, آبشستگی, پیگیبک لاین, خط لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072695,
author = {مرادی, سبحان and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2019},
volume = {41},
number = {4},
month = {January},
issn = {2588-5952},
pages = {173--187},
numpages = {14},
keywords = {فرسایش تونلی، آبشستگی، پیگیبک لاین، خط لوله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین
%A مرادی, سبحان
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2019

[Download]