بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27

Title : ( بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' )

Authors: Noorolah Ghanbarzehi gorgich , Mohammad Zaki AGhl , Mohsen Mehrvar , majid siampour ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

یکی از شیوه های کنترل بیمارگرهای گیاهی، استفاده از ترکیبات القاء کننده مقاومت در راستای فعال سازی مکانیزم های دفاعی گیاه می باشد. فیتوپلاسماها پارازیتهای اجباری ساکن سلول های غربالی آوند آبکش گیاهان هستند، و علائمی مانند گل سبزی، زردی، جاروئی شدن ساقه و زوال و مرگ گیاه ایجاد می کنند. بمنظور بررسی اثر ترکیبات القاء کننده مقاومت در کاهش خسارت فیتوپلاسما، از درختان اقاقیای آلوده با استفاده از سس به گیاهان پروانش سالم منتقل شد. آلودگی بوته \'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' های پروانش به فیتوپلاسما در آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از آغازگر های اختصاصی تایید شد. سپس بوته های آلوده با اسید سالسیلیک با غلظت 250 میلی مولار و بنزوتیادیازول با غلظت 3 میلی مولار در 3 تکرار محلول پاشی شدند و اثر این ترکیبات بر روی علائم بیماری و فعالیت آنزیم های دفاعی میزبان بررسی شد. علائم بیماری در پروانش آلوده شامل زردی برگ، فیلودی گلها و کوتولگی بوته بود. سه هفته پس از محلولپاشی علایم زردی در گیاهان تیمار شده کاهش یافت و گلها بروی گیاهان ظاهر شدند. محتوای کلروفیل کل برگ در گیاهان تیمار شده با اسید سالسیلیک 37 درصد افزایش یافته بود و نسبت به گیاه آلوده تفاوت معنی دار داشت ولی گیاهان تیمار شده با بنزوتیادیازول تفاوت معنی دار با گیاهان کنترل نداشتند. فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد افزایش معنی دارداشت ولی در بین تیمارها اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بعلاوه در فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پلی فنول اکسیداز تغییر معنی داری مشاهده نشد. فنیل آلانین آمونیالیاز آنزیم کلیدی در مسیر فنیل پروپانوئید است که در بیوسنتز ترکیبات فنولی نقش مهمی دارد. تغییر در فعالیت این آنزیم نقش مهمی در پاسخ به تنشهای زیستی و غیر زنده در گیاه دارد. با وجود بازیابی علائم، واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای از گیاهان تیمار شده، فیتوپلاسما را ردیابی کرد. نتایج بدست آمده نشان داد که تحریک سیستم دفاعی با استفاده از محرکهای خارجی منجر به گشت علایم فیتو پلاسما در گیاه می شود.

Keywords

, تغییرات بیوشیمیایی, متابولیسم, مقاومت القائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072698,
author = {Ghanbarzehi Gorgich, Noorolah and Zaki AGhl, Mohammad and Mehrvar, Mohsen and مجید صیامپور},
title = {بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\'},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2018},
location = {IRAN},
keywords = {تغییرات بیوشیمیایی، متابولیسم، مقاومت القائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\'
%A Ghanbarzehi Gorgich, Noorolah
%A Zaki AGhl, Mohammad
%A Mehrvar, Mohsen
%A مجید صیامپور
%J بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2018

[Download]