فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (6), شماره (21), سال (2019-5) , صفحات (172-198)

عنوان : ( نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار )

نویسندگان: فرزام حقیقی , سیدمهدی زرقانی , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار

کلمات کلیدی

, نقال, امیرارسلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072702,
author = {حقیقی, فرزام and زرقانی, سیدمهدی and یاحقی, محمدجعفر},
title = {نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار},
journal = {فرهنگ و ادبیات عامه},
year = {2019},
volume = {6},
number = {21},
month = {May},
issn = {2345-4466},
pages = {172--198},
numpages = {26},
keywords = {نقال، امیرارسلان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار
%A حقیقی, فرزام
%A زرقانی, سیدمهدی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J فرهنگ و ادبیات عامه
%@ 2345-4466
%D 2019

[Download]