آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (14), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (379-391)

عنوان : ( وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ )

نویسندگان: کامبیز کیانی منفرد , غلامرضا محمدی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , محمد حیدرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جابجایی شیردان به چپ -left displacement of the abomasum; LDA- یکی از مهم¬ترین اختلالات ناشی از تولید است. جهت مقایسه‎ وضعیت برخی شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم، عناصر کمیاب و استرس اکسیداتیو در گاوهای دچار LDA با گاوهای سالم، نمونه خون از 30 رأس گاو مبتلا به LDA و 30 رأس گاو غیرمبتلا در ابتدای شیرواری اخذ شد. پارامترهای هماتولوژیکی، پروتئین تام، فیبرینوژن، کلسیم، منیزیم، بیلی‎روبین، اسید اوریک، آلبومین، کلسترول، تری‎گلیسرید، اوره، کراتینین، آنزیم‎های AST -Aspartate aminotransferase-، ALP-Alkaline phosphatase-، CPK -Creatine phosphokinase-، GGT -Gamma- glutamyl transferase-، آهن، روی، مس، سلنیوم، مالون‎دی‎آلدئید و ظرفیت تام آنتی‎اکسیدانی اندازه‎گیری شدند. گرچه نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی‎دار در مقادیر هماتوکریت، تعداد گلبول‎های قرمز، میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی، لنفوسیت، مونوسیت، فیبرینوژن، بیلی‎روبین، آلبومین، کلسترول، کلسیم، اسید اوریک و آنزیم‎های AST و ALPدر بین دو تیمار بود -05/0 p<-، ولی در گاوهای دچار LDA، رخداد استرس اکسیداتیو و تغییر در سطوح عناصر کمیاب در مقایسه با گروه غیردرگیر معنی‎دار نبودند. در گاوهای دچار LDA، افزایش معنی‎دار هماتوکریت را می‎توان به دهیدراتاسیون و افزایش تعداد مونوسیت‎ها و کاهش لنفوسیت‎ها را به شرایط استرس‎زای بیماری یا وقوع عفونت‎های احتمالی در ابتدای شیرواری ربط داد. بی‎اشتهایی، محرومیت غذایی و خروج کلسیم از شیر در ابتدای شیرواری می‎توانند در کاهش آلبومین، کلسترول و کلسیم موثر باشند. لیپیدوز کبدی و گرسنگی، انسداد مجاری صفراوی ممکن است به¬ترتیب در افزایش فعالیت آنزیم AST و بیلی‎روبین در گاوهای دچار LDA نقش داشته باشند. به¬نظر می‎رسد تشخیص و درمان زود هنگام LDA می‎تواند مانع رخداد تغییرات شدید در وضعیت استرس اکسیداتیو و هومئوستاز بدن گاو ‎شود.

کلمات کلیدی

, گاوهای شیری, جابجایی شیردان به چپ, استرس اکسیداتیو, عناصر کمیاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072706,
author = {کیانی منفرد, کامبیز and محمدی, غلامرضا and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and حیدرپور, محمد},
title = {وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ},
journal = {آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-4746},
pages = {379--391},
numpages = {12},
keywords = {گاوهای شیری، جابجایی شیردان به چپ، استرس اکسیداتیو، عناصر کمیاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ
%A کیانی منفرد, کامبیز
%A محمدی, غلامرضا
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A حیدرپور, محمد
%J آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
%@ 2322-4746
%D 2018

[Download]