زیست شناسی خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (77-86)

عنوان : ( اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک )

نویسندگان: زهراالسادات شاهمرادی , مسعود توحیدفر , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , ابراهیم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، پنبه تراریخته T نسل 2 Bacillus thuringiensis -Bt- لاین 61 -و پنبه غیرتراریخته برای بررسی پویایی باکتری ها در طی دوره های رشد و نمو - نونهالی، تشکیل کاسبرگ، گلدهی و تشکیل غوزه- با استفاده از دو روش polymerase chain reaction-- PCR-DGGE قابل کشت -شمارش کلنی های زنده- و غیرقابل کشت مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد باکتری های عملکردی -denaturing gradient gel electrophoresis تثبیت کننده نیتروژن، حل کننده فسفات معدنی و آلی ناحیه ریزوسفر از طریق کشت در محیط های ویژه رشد باکتری تعیین شد. آنالیز شمارش کلونی های زنده، افزایش در ساختار جمعیت و تعداد کل باکتری های ریزوسفر را در هر دو موید نتایج PCR-DGGE واریته تراریخته و غیرتراریخته در مقایسه با خاک غیرریزوسفری را نشان داد. روش ارزیابی شمارش کلونی های زنده بود که تغییرات در جمعیت های باکتری ها برای تمام مراحل رشدی پنبه در خاک و پنبه غیرتراریخته در Bt ریزوسفر و غیرریزوسفری را نشان می داد. تعداد باکتری های عملکردی میان پنبه تراریخته یک مرحله مشخص اختلاف معنی دار نداشت. با این وجود اختلاف معنی دار در تعداد جمعیت باکتری های ریزوسفر خاک در مراحل مختلف رشدی در هر دو گیاه تراریخته و غیرتراریخته مشاهده شد ولی برای خاک غیرریزوسفری لاین 61 - احتمال وجود اثرات نامطلوب روی - T نسل 2 Bt مشاهده نشد. در مجموع نتایج نشان داد، پنبه تراریخته ساختار جمعیت و تعداد کل باکتری های قابل کشت در ناحیه ریزوسفر را نداشت.

کلمات کلیدی

, تکنیک DGGE جمعیت میکروبی, خاک ریزوسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072707,
author = {شاهمرادی, زهراالسادات and مسعود توحیدفر and مرعشی, سیدحسن and ملک زاده شفارودی, سعید and ابراهیم کریمی},
title = {اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک},
journal = {زیست شناسی خاک},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2345-2536},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {تکنیک DGGE جمعیت میکروبی، خاک ریزوسفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک
%A شاهمرادی, زهراالسادات
%A مسعود توحیدفر
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A ابراهیم کریمی
%J زیست شناسی خاک
%@ 2345-2536
%D 2018

[Download]