تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (18), شماره (50), سال (2018-10) , صفحات (105-127)

عنوان : ( تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی- )

نویسندگان: مراد کاویانی راد , هادی اعظمی , احمد بخشی , مجید رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بنیادگرایی یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است و قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش عمده‌ای از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا برخاسته از بحران‏های داخلی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده به گونه ای که هزینه های کلانی بر کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای جهان تحمیل کرده‏است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور لیبی به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش‏آفرینی قدرت های مداخله‏گر منطقه ای فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. تحقیق پیش روی، بر این فرضیه استوار است که برخاسته از عوامل و زمینه های داخلی و مداخله قدرت های منطقه‎ای و فرا منطقه‎ای زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرایی چون داعش را در لیبی فراهم آورده است.نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت در شمال آفریقا به ویژه لیبی زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است. واژگان کلیدی: قلمرو، قلمروگستری، ، دولت شکننده،بنیادگرایی و لیبی

کلمات کلیدی

, قلمرو, قلمروگستری, , دولت شکننده, بنیادگرایی و لیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072726,
author = {مراد کاویانی راد and اعظمی, هادی and احمد بخشی and مجید رسولی},
title = {تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی-},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {50},
month = {October},
issn = {2228-7736},
pages = {105--127},
numpages = {22},
keywords = {قلمرو، قلمروگستری، ، دولت شکننده،بنیادگرایی و لیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی-
%A مراد کاویانی راد
%A اعظمی, هادی
%A احمد بخشی
%A مجید رسولی
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2018

[Download]