پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (55-75)

عنوان : ( عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: پریسا غفوریان نوروزی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , سیدعلی کیمیایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده همواره از تعهد به رابطه زناشویی به‌عنوان یکی از اصول اساسی در ازدواج یاد شده است و روابط فرا­زناشویی با آسیب‌های جبران‌ناپذیری همراه بوده است. هر چند دلایل این مسئله چندان شناخته ‌­شده نیست. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با روابط فرا­زناشویی زنان به روش تحلیل کیفی بوده است. جامعه آماری شامل 17 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شیوه اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر، مصاحبه کیفی عمیق از نوع نیمه ساختار­یافته با استفاده از اسناد و مصاحبه بود. داده‌ها با استفاده از روش کیفی بررسی شدند. پس از استخراج مفاهیم از مصاحبه‌ها، محتوای به‌دست‌آمده در چهار گروه طبقه فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی تنظیم شد. هر یک از این طبقات به‌منزله یک عامل تأثیرگذار بر روابط فرا­زناشویی شرکت­کنندگان قرار گرفت. بررسی نتایج نشان ‌داد عوامل مرتبط با چهار گروه طبقه‌بندی‌شده از عوامل قابل تبیین است. بر اساس این یافته پیشنهادات لازم در مقاله ارائه‌ شده است.

کلمات کلیدی

روابط فرازناشویی؛ زنان؛ خیانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072729,
author = {غفوریان نوروزی, پریسا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and عبدخدائی, محمدسعید and کیمیایی, سیدعلی},
title = {عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-8126},
pages = {55--75},
numpages = {20},
keywords = {روابط فرازناشویی؛ زنان؛ خیانت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی
%A غفوریان نوروزی, پریسا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A کیمیایی, سیدعلی
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2018

[Download]