دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (6), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک )

نویسندگان: احسان اصغری , امیر رشیدلمیر , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه فعالیت مقاومتی از جمله روش‌‌های تمرینی است که می‌‌تواند بر وضعیت بدن افراد کم تحرک آثار متفاوتی را داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات سطوح سرمی آیریزین و برخی از فاکتورهای التهابی بلافاصله و 24 ساعت پس از اجرای یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا در زنان جوان کم تحرک انجام شد. مواد و روش‌‌ها در پژوهش نیمه تجربی حاضر 15 زن کم تحرک -میانگین سنی 5/3±11/24 سال، قد13/4±37/165سانتی-متر و وزن 7/3±12/73-، بصورت داوطلبانه شرکت کردند. جلسه فعالیت آزمودنی‌‌ها شامل چهار حرکت بالاتنه و چهار حرکت پایین تنه بود که با شدت 80-85 درصد یـک تکـرار بیشینه آزمودنی‌‌ها انجام شد. تحلیل آماری داده‌‌ها با کمک آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه و با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS v.18 صورت گرفت -0/05>P-. یافته ها یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا می‌تواند به بالا رفتن معنی‌دار سطوح آبریزش و فاکتورهای التهابی کمک نماید - 0/05>p-، 24 ساعت پس از جلسه فعالیت نیز سطوح آیروزین و -0/05>p- فاکتورهای التهابی نسبت به پیش از جلسه فعالیت بالا می‌ماند که تنها در مورد آیروزین این تفاوت معنی‌دار شد. نتیجه‌گیری یافته های این پژوهش حاکی از آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا به بالا رفتن سطوح آیروزین و فاکتورهای التهابی در افراد کم تحرک کمک کرده که این تغییرات در ادامه می‌تواند مورد توجه پژوهشگران باشد.

کلمات کلیدی

, یک جلسه, فعالیت مقاومتی, فاکتور التهابی, آیریزین, افراد کم تحرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072732,
author = {اصغری, احسان and رشیدلمیر, امیر and عطارزاده حسینی, سیدرضا and معظمی, مهتاب},
title = {اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2018},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-3203},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {یک جلسه، فعالیت مقاومتی، فاکتور التهابی، آیریزین، افراد کم تحرک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک
%A اصغری, احسان
%A رشیدلمیر, امیر
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A معظمی, مهتاب
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2018

[Download]