دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (72-82)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: نجمه صباع علوی زاده , آرتمیس نقیب زاده , سمانه درودی , مجتبی حسینی , ابوالقاسم سخی , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه بیماری قلبی با افزایش LDL-c و کاهش HDL-c رابطه مستقیم داشته و ABCG8 با مداخله در روند انتقال معکوس کلسترول، تاثیر مثبتی بر این دو متغیر و جلوگیری از تصلب شراین دارد. فعالیت بدنی به عنوان یک عامل اثر گذار بر میزان این متغیرها شناخته می‌‌شود لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن انجام شد. مواد و روش‌‌ها 30 زن جوان دارای اضافه وزن بطور تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم و هشت هفته تمرین ایروبیک با تناوب سه جلسه در هفته، با شدت 50 درصد حداکثر ضربان قلب را شروع و در دو هفته آخر به شدت 75 درصد رساندند. یک ساعت قبل از تمرین در یک طرح یک سویه کور، آزمودنی‌‌های گروه مصرف قهوه سبز یک عدد کپسول 400 میلی گرمی و گروه شاهد پلاسیبو دریافت کردند برای مقایسه تغییرات بین گروهی آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته‌‌ها نتایج نشان داد مقادیر هر سه متغیر ABCG8، لپتین و HDL-C دارای تغییرات معنی‌‌داری بودند. آزمون تعقیبی LSD در هر سه متغیر بیانگر تغییرات معنی‌‌دار بین گروه \" ایروبیک و قهوه سبز\" با دو گروه دیگر است. نتیجه‌‌گیری فعالیت ورزشی و قهوه سبز با تأثیر بر بیان ژن ABCG8، HDL-C، لپتین و کاهش وزن می‌‌تواند گامی موثر در سلامتی افراد و جلوگیری از بیماری‌‌های قلبی عروقی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, قهوه سبز, ABCG8, HDL-c, لپتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072733,
author = {نجمه صباع علوی زاده and آرتمیس نقیب زاده and درودی, سمانه and مجتبی حسینی and سخی, ابوالقاسم and رشیدلمیر, امیر},
title = {اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-3203},
pages = {72--82},
numpages = {10},
keywords = {قهوه سبز، ABCG8، HDL-c، لپتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن
%A نجمه صباع علوی زاده
%A آرتمیس نقیب زاده
%A درودی, سمانه
%A مجتبی حسینی
%A سخی, ابوالقاسم
%A رشیدلمیر, امیر
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2018

[Download]