دانش آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (41-51)

عنوان : ( مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe )

نویسندگان: آیلر ابراهیم زاده بجنوردی , علی نقی ضیائی , محمدرضا جعفرزاده , علی اصغر بهشتی , ندا شیخ رضازاده نیکو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه¬سازی و تسخیر ناپیوستگی¬ها در معادلات جریان های کم عمق بسیار حائز اهمیت است. روش¬های متعارف عددی از جمله شمای تفاضل محدود پریسمن، بدون انجام اصلاحاتی، قادر به شـبیه¬سازی ناپیوسـتگی¬ها نمی¬باشند. روش¬ حجم محدود با بهره گیری از حل¬کننده¬های ریمن، علاوه بر قابلیت حل نواحی هموار، قادر به شبیه¬سازی مطلوب ناپیوستگی¬ها نیز می باشند. در این پژوهش، حل کننده¬های ریمن به روش رو مرتبه دو بهمراه توابع محدود کننده برای کاهش نوسانات عمده -نسخه تی¬وی¬دی1- برای شبیه¬سازی جریان سطحی و زیرسطحی در آبیاری جویچه¬ای بکاربرده شد. معادله یک بعدی \"سنت-ونانت\" در جریان سطحی و معادله کاستیاکوف-لوییس در جریان زیرسطحی مورد استفاده قرار گرفت. با تهیه یک کد در محیط فرترن برای روش رو- تی¬وی¬دی، نتایج مدل ارائه شده با مدل تفاضل محدود مبتنی بر شمای ضمنی پریسمن و همچنین دو سری داده‌ مزرعه‌ای -پرینتز و واکر- مقایسه و با استفاده از معیارهای ریشه‌ میانگین مربعات خطا -RMSE-، خطای استاندارد -SE- و ضریب تبیین -R² - مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهده شد که در کلیه مدل¬سازی¬ها، مدل رو عملکرد بهتری نسبت به مدل پریسمن داشته و بویژه در رواناب خروجی RMSE به مقدار 62 درصد بهبود یافت. برتری دیگر روش رو صریح بودن آن است کاهش زمان اجرا وتسهیل در رسیدن به جواب در شرایط پیچیده را دارا می¬باشد.

کلمات کلیدی

, آبیاری سطحی, جریان سطحی و زیر سطحی, حل¬کننده¬های ریمن, تی¬وی¬دی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072742,
author = {ابراهیم زاده بجنوردی, آیلر and ضیائی, علی نقی and جعفرزاده, محمدرضا and بهشتی, علی اصغر and شیخ رضازاده نیکو, ندا},
title = {مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2018},
volume = {28},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5133},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {آبیاری سطحی، جریان سطحی و زیر سطحی، حل¬کننده¬های ریمن، تی¬وی¬دی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe
%A ابراهیم زاده بجنوردی, آیلر
%A ضیائی, علی نقی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A بهشتی, علی اصغر
%A شیخ رضازاده نیکو, ندا
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2018

[Download]