مطالعات راهبردی بسیج, دوره (20), شماره (78), سال (2018-5) , صفحات (41-50)

عنوان : ( کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین )

نویسندگان: میثم ظهوریان ابوترابی , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی بود. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به ماهیت سوالات تحقیق، روش کیفی تحلیل شبکه مضامین به عنوان استراتژی مناسب انتخاب شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران نهاد جهاد سازندگی در دهه اول فعالیت این نهاد بوده است که از طریق نمونه­گیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع با نمونه­ای 25 نفره از این مدیران به صورت عمیق مصاحبه شده است. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش 146 کد باز تولید شد که پس از ترکیب 20 مضمون پایه شناسایی و این مضامین در گروه‌های همگن، در قالب سه مضمون سازمان‌دهنده شامل عوامل بیرونی، عوامل درونی فرهنگی و تغییرات درونی ساختاری دسته بندی شد. نتایج تحقیق می­تواند در حفظ ماهیت و هویت سازمان­های اجتماعی و نهادهای ارزشی و مردم پایه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

جهاد سازندگی؛ نهاد؛ انقلاب اسلامی؛ شبکه مضامین؛ استحاله سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072747,
author = {ظهوریان ابوترابی, میثم and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and فراحی, محمدمهدی},
title = {کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین},
journal = {مطالعات راهبردی بسیج},
year = {2018},
volume = {20},
number = {78},
month = {May},
issn = {1735-501X},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {جهاد سازندگی؛ نهاد؛ انقلاب اسلامی؛ شبکه مضامین؛ استحاله سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین
%A ظهوریان ابوترابی, میثم
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A فراحی, محمدمهدی
%J مطالعات راهبردی بسیج
%@ 1735-501X
%D 2018

[Download]