هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09

عنوان : ( تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT )

نویسندگان: محسن حدادسبزوار , سیده یاسمن بلندی , فرهاد صبا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تولید کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT است. بدینمنظور، کامپوزیتهای موردبحث که به کامپوزیتهای زمینه دوتایی شهرت یافتهاند، در دو مرحله تولید میشوند. در مرحله اول، برای تولید کامپوزیت زمینه تکی، پودر آلومینیوم همراه با 2 درصد وزنی نانولوله کربنی تحت آسیاکاری مکانیکی پرانرژی به مدت 20 ساعت قرار میگیرند تا مخلوط پودری نانوکامپوزیتی Al/CNT بهدست آید. سپس پودر حاصل به همراه آلومینیوم در نسبت وزنی برابر تحت آسیاکاری مکانیکی کمانرژی به مدت 1 ساعت قرار گرفته تا کامپوزیت نهایی با زمینه دوتایی و تقویتکنندگی نانوکامپوزیت Al/CNT حاصل گردد. درنهایت، نمونه کامپوزیتی با روش تفجوشی پلاسمای جرقهای - SPS - تولید میشود. بررسیهای متالوگرافی و تصاویر SEM ، توزیع مناسب نانولولههای کربنی را در زمینه آلومینیومی نشان داد. نتایج آزمون میکروسختی، بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت نهایی را نسبت به نمونه مرجع - کامپوزیت زمینه تکی Al-1 wt.% CNT - نشان داد که این افزایش به بهبود پراکندگی نانولولههای کربنی در زمینه آلومینیوم نسبت داده شد.

کلمات کلیدی

, نانولوله کربنی, نانوکامپوزیت Al/CNT , زمینه دوتایی, تفجوشی پلاسمای جرقهای, بهبود پراکندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072750,
author = {حدادسبزوار, محسن and بلندی, سیده یاسمن and صبا, فرهاد},
title = {تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانولوله کربنی، نانوکامپوزیت Al/CNT ، زمینه دوتایی، تفجوشی پلاسمای جرقهای، بهبود پراکندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT
%A حدادسبزوار, محسن
%A بلندی, سیده یاسمن
%A صبا, فرهاد
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2018

[Download]