مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (50), شماره (5), سال (2019-1) , صفحات (141-150)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید )

نویسندگان: سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مسلح‌سازی بر ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر خاک دانه‌ای صورت گرفته است. بدین منظور، جمعاً 7 آزمایش بارگذاری صفحه بزرگ مقیاس بر روی صفحه دایره‌ای به قطر 300 میلی‌متر انجام گرفته و جهت آماده‌سازی نمونه‌ها از سیستم بارش پرده‌ای متحرک که توسط 60 آزمایش بارش کالیبره گردیده، استفاده شده است. در سیستم آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده، جهت اندازه‌گیری فشار زیر شالوده از روش جدیدی استفاده شده است. در کلیه آزمایش‌های بارگذاری روی خاک مسلح به ژئوگرید، فقط از یک لایه مسلح‌کننده استفاده شده و اثر عمق این لایه از کف شالوده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که استفاده از ژئوگرید، سبب افزایش ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای تا حدود 1.56 برابر حالت غیرمسلح می‌گردد. به علاوه، با افزایش عمق لایه ژئوگرید -نسبت u/DF-، شیب نمودار بار- نشست -سختی پی- کاهش می‌یابد. به ازای مقادیر 67/0u/DF>، اثر این پارامتر -عمق بی‌بعد- بر ظرفیت باربری شالوده ثابت می‌گردد که این امر بیانگر تغییر مکانیزم عملکرد مسلح‌کننده و وقوع گسیختگی در توده خاک بالای لایه ژئوگرید است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که با افزایش فاصله از مرکز شالوده، مقادیر فشار نرمال وارد بر کف شالوده کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

آزمایش بارگذاری صفحه؛ شالوده دایره‌ای؛ ژئوگرید؛ ظرفیت باربری؛ نشست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072776,
author = {ابریشمی, سعید and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
volume = {50},
number = {5},
month = {January},
issn = {2588-2988},
pages = {141--150},
numpages = {9},
keywords = {آزمایش بارگذاری صفحه؛ شالوده دایره‌ای؛ ژئوگرید؛ ظرفیت باربری؛ نشست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید
%A ابریشمی, سعید
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-2988
%D 2019

[Download]