دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران , 2018-04-17

عنوان : ( بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , مهدی بدخشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن حاضر ترانزیت و مسیرهای حمل و نقل کالا و مسافر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. کشوری که دارای مرزهاای بسته بوده و با سایر کشورها ارتباط نداشته باشد بر اثر کاهش روابط و تعامل دچار انزوا شده و ایا امار مای تواناد بار مولیاه هاای پیشرفت و توسعه کشور تاثیر منیی بگذارد.توسعه روابط سیستمی - درونداد و برونداد- و به عبارتی باز بودن سیستم کشور و تعامال گسترده با سایر کشورها در سیستم جهانی و منطقه ای باعث کاهش انتروپی و افزایش دریافت انرژی و در نتیجه قدرت ملی آن می شود که ای امر به بهبود موقعیت کشور در سیستم بی المللی ، تضمی امنیت و بقای ملی ، ثبات و اساتکاا سیساتم سیاسای و - یای از راههایی که کشورها می توانند با کمتری هزینه تاوان اقتااادی و 123 ، 1390موجودیت آن کشور می شود.- حافظ نیا ، سیاسی کشور و به تبع ان قدرت ملی خود را افزایش دهند استیاده مطلوب از موقعیت راهبردی است. قارار گارفت یاش کشاور در کنار دریای آزاد ، اقیانوس ها ، تنگه های مهم و ... می تواند ظرفیتهایی را برای آن کشور فراهم نماید که در صاورت برناماه ریازی صکیح و به کارگیری ای ظرفیتها ، ضم ایجاد رونق اقتاادی ، بسیاری از کمبودهای کشور در حوزه های دیگر قابل جبران باشد. موقعیت راهبردی ایران موجب گردیده تا بتواند به عنوان یش مسیر ترانزیتی مهام در ترانزیات کاالا در مسایر شارق - غارب و شمال - جنوب اییای نقش نماید. ای مساله موجب می گردد که کشورهای فاقد دسترسای باه آبهاای آزاد از جملاه افغانساتان و کشورهای آسیای مرکزی بیش از گذشته به ایران وابسته شوند. ترانزیت کالا از مسیر ایران بوسیله ترابری ریلی و جااده ای و پا که در حاشیه دریای عمان واقع است و به اقیانوس هند راه دارد- نقش مهمای –از ان بوسیله ترابری دریایی از طریق بندر چابهار در جذب سرمایه گذاری ، توسعه صنعت و ایجاد اشتغال به ویژه مناطق شرقی کشورمان اییا خواهد کرد . در کنار مساله ترانزیات ، تولید و گردشگری نیز از ظرفیت هایی است که موجبات جذب سرمایه و رونق اقتاادی در کشورها را فراهم می کناد. باا توجاه باه وضعیت اقلیمی چابهار ای ظرفیت ها دور از دسترس نیست. اهمیت ترانزیت و گردشگری تا بدان جاست کاه برخای از کشاورها باا کمتری هزینه توانسته اند با بهره برداری صکیح از ای دو ظرفیت - ترانزیت و گردشگری- تکول عظیمای در اقتاااد خاود ایجااد نمایند. واژگان کلیدی:چابهار,توسعه, شرق ایران,ترانزیت ,گردشگری

کلمات کلیدی

, چابهار, توسعه, شرق ایران, ترانزیت , گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072785,
author = {اعظمی, هادی and بدخشان, مهدی},
title = {بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران},
booktitle = {دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {چابهار;توسعه; شرق ایران;ترانزیت ;گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران
%A اعظمی, هادی
%A بدخشان, مهدی
%J دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ژئوپلیتیک و توسعه محلی-منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران
%D 2018

[Download]