کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07

عنوان : ( تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر )

نویسندگان: محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرشکلهای یک سد خاکی میتواند باعث اختلال در بهرهبرداری از سد گردد. بخشی از تغییرشکل ها حین ساخت سد رخ میدهد ولی بخش دیگر مربوط به دوران بهرهبرداری است که پوسته بالادست و هسته سد در حالت اشباع قرار دارند. لذا در این تحقیق به تعیین مدول الاستیسیته مصالح هسته سد چندیر با استفاده از آزمایش تحکیم یک بعدی در شرایط اشباع پرداخته شده و رفتار غیرخطی مصالح مشخص شده است. سپس مقادیر مدول الاستیسیته بدست آمده در این حالت با مقادیر بدست آمده در شرایط غیراشباع -رطوبت بهینه- مقایسه شده تا تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مشخص گردد. در نهایت مدول الاستیسیته بدست آمده با فرضیات صورت گرفته در تحلیل و طراحی سد مقایسه شده و در خصوص تأثیر این اختلاف بحث شده است.

کلمات کلیدی

, مدول الاستیسیته, رطوبت اولیه, شرایط اشباع, آزمایش تحکیم یک بعدی, سد چندیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072790,
author = {محمد امین مهدیفر and ابریشمی, سعید},
title = {تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر},
booktitle = {کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدول الاستیسیته، رطوبت اولیه، شرایط اشباع، آزمایش تحکیم یک بعدی، سد چندیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر
%A محمد امین مهدیفر
%A ابریشمی, سعید
%J کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]