کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07

عنوان : ( تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش )

نویسندگان: محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای اساسی در تحلیل و طراحی سدهای خاکی، مدول الاستیسیته مصالح مختلف به کار رفته در بدنه سد است. بخصوص که به تجربه ثابت شده، مصالح خاکی رفتاری غیر خطی دارند. لذا در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی تغییرات مدول الاستیسیته مصالح هسته و پوسته سد چندیر با سطح تنش قائم اعمالی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا مشخصات فیزیکی و منحنی تراکم این مصالح بدست آمده است. سپس مصالح با تراکم و رطوبت مورد نظر کارگاهی، در آزمایشگاه بازسازی شده است. برای مصالح هسته از قالب آزمایش تحکیم و برای مصالح پوسته از قالب بزرگ -متناسب با ابعاد درشتترین ذرات- استفاده شده است. با بارگذاری یک بعدی مصالح متراکم شده در قالب صلب و اندازهگیری میزان نشستهای متناظر هر سربار، مدول الاستیسیته مصالح تعیین شده است. در نهایت به مقایسه مقادیر بدست آمده با فرضیات به کار رفته در تحلیل و طراحی سد پرداخته شده است. نتایج نشاندهنده تفاوت قابل توجه مدولهای اندازهگیری شده در آزمایشگاه با فرضیات طراحی بوده، ضرورت انجام مطالعات دقیقتر را تأکید می کند.

کلمات کلیدی

, مدول الاستیسیته, مصالح خاکی, رفتار غیرخطی, آزمایش بارگذاری یک بعدی, سطح تنش, سد چندیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072792,
author = {محمد امین مهدیفر and ابریشمی, سعید},
title = {تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش},
booktitle = {کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدول الاستیسیته، مصالح خاکی، رفتار غیرخطی، آزمایش بارگذاری یک بعدی، سطح تنش، سد چندیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش
%A محمد امین مهدیفر
%A ابریشمی, سعید
%J کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]