یازدهمین کنگره بین المللی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی )

نویسندگان: مصطفی زمانی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ملزومات تحلیلها و طراحیهای ژئوتکنیکی، تعیین رفتار و پارامترهای مقاومت برشی خاک با استفاده از آزمایش سه محوری است. یکی از روشهایی که میتواند جایگزینی برای انجام آزمایشهای متعدد باشد، مدلسازی عددی با روش اجزاء مجزا است که در حال حاضر با توجه به پیشرفت صنعت رایانه و نرمافزارهای جدید ارائه شده، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما ساخت یک مدل عددی مناسب نیازمند انجام فرضیات و ایدهآلسازیهایی است ک ه ت ا حد امکان منطبق بر واقعیت بود ه و نتیجه تحلیل را چندان متأثر نسازد. لذا در این مقاله به بررسی PFC 3D تکنیکهای ارائه شده برای مدلسازی آزمایش سه محوری با روش اجزاء مجزا پرداخته شده و در نهایت با استفاده از و تکنیک ارائه شده در این نرمافزار، به مطالعه تأثیر فرضیات اساسی مدلسازی نظیر نسبت ابعاد نمونه به ابعاد ذرات، نرخ بارگذاری و سختی شعاعی دیوارهی جانبی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, روش اجزاء مجزا, مدلسازی آزمایش سه محوری, نرخ بارگذاری, سختی شعاعی دیوار جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072799,
author = {مصطفی زمانی and ابریشمی, سعید},
title = {تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین المللی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش اجزاء مجزا، مدلسازی آزمایش سه محوری، نرخ بارگذاری، سختی شعاعی دیوار جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی
%A مصطفی زمانی
%A ابریشمی, سعید
%J یازدهمین کنگره بین المللی عمران
%D 2018

[Download]