جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (8), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (289-310)

عنوان : ( تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری )

نویسندگان: محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها از جمله پدیده¬های فضایی- جغرافیایی هستند که جایگاه و نقش آفرینی گسترده¬ای در طی دهه¬های اخیر کسب کرده‌اند. این نقش آفرینی و بازیگری برجسته شهرها که تا حدی متأثر از تغییرات صورت گرفته پیرامون قدرت و سطوح قدرت، افزایش نقش آفرینی بازیگران فروملی بوده است زمینه ساز شکل گیری مباحث ژئوپلیتیک در زمینه شهرها را فراهم آورده است و سبب شده است که گرایش موضوعی جدید در دانش ژئوپلیتیک با عنوان ژئوپلیتیک شهری شکل بگیرد. با شکل گیری این گرایش موضوعی تلاش¬های گسترده¬ای در راستای مفهوم سازی آن صورت گرفته است اما در زمینه تبیین و شناخت مولفه¬های ژئوپلیتیک شهری کار خاصی صورت نگرفته است. بر این اساس مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخدهی به این سوال است که مولفه¬های شکل دهنده ژئوپلیتیک شهری کدام¬ها هستند؟ نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان¬دهنده ان است که مولفه¬های ژئوپلیتیک شهری شامل بیش از سی مولفه هستند که در قالب چهار بعد مولفه¬های ژئوپلیتیکی با ماهیت طبیعی، مولفه های ژئوپلیتیکی با ماهیت انسانی، مولفه¬های ژئوپلیتیک با ماهیت ترکیبی و مولفه¬های ژئوپلیتیک با ماهیت انسانی می¬توان آنها را تقسیم¬بندی کرد. شناخت این مولفه¬های ژئوپلیتیک شهری تا حد قابل توجهی می تواند در مطالعات علمی و عملی زمینه ساز درک بهتر و واقع بینانه از مسائل و مباحث پیش روی نقش آفرینی¬ها و بازیگری¬های شهری باشد.

کلمات کلیدی

, شهر, ژئوپلیتیک, ژئوپلیتیک شهری, مولفه¬های ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072801,
author = {جان پرور, محسن and قربانی سپهر, آرش},
title = {تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2018},
volume = {8},
number = {4},
month = {December},
issn = {2228-6462},
pages = {289--310},
numpages = {21},
keywords = {شهر، ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شهری، مولفه¬های ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری
%A جان پرور, محسن
%A قربانی سپهر, آرش
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2018

[Download]