دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت , 2018-12-13

عنوان : ( بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده )

نویسندگان: نسرین سیستانی پور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت عوامل روانشناختی در سلامت روان و بهبود زندگی زنان سرپرست خانواده مطالعه حاضر با هدف افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده صورت گرفت. روش پژوهش: این پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان سرپرست خانواده که در حاشیه شهر مشهد زندگی میکردند، بودند که از میان آن ها 30 نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طرحواره درمانی هیجانی را به مدت 10 جلسه دریافت کرد و گروه کنترل، به عنوان فهرست انتظار، هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله پرسشنامه شکفتگی دینر - 2008 - را تکمیل کردند و دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر شکفتگی تفاوت معناداری وجود دارد - 001 / 0 < p -. نتایج: براساس یافتههای این پژوهش، طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده تأثیر مثبت گذاشته است.

کلمات کلیدی

, طرحواره درمانی هیجانی, شکفتگی, زنان سرپرست خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072804,
author = {سیستانی پور, نسرین and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طرحواره درمانی هیجانی، شکفتگی، زنان سرپرست خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده
%A سیستانی پور, نسرین
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
%D 2018

[Download]