علوم و مهندسی آب و فاضلاب, دوره (3), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان- )

نویسندگان: سعید خلیفه , کاظم اسماعیلی , حمید خلیفه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه جوامع بشری هزینه های بسیاری را برای تأمین نیاز آبی خود با هدف به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن هزینه صرف م یکنند. اگر هدف کاهش هزینه باشد، با کاهش هزینه لوله های مورد استفاده در شبکه به طور یکه فشار آب در گره ها از حد پایین خود یعنی 14 متر آب کمتر نباشد، بخش عمده ای از این هدف تأمین خواهد شد. در این پژوهش بهینه سازی براساس تابع هدف دومنظوره بخشی از شبکه توزیع آب هماشهر واقع در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اقلیم خاص منطقه حایز اهمیت است. در بهینه سازی یک شبکه توزیع آب علاوه بر بعد مالی مسأله، باید به ابعاد دیگری همچون فشار، سرعت آب در لوله ها که در طراحی شبکه نقش اساسی دارد توجه کرد. در این تحقیق بعد فشار به عنوان تابع هدف دوم و اعمال سرعت به عنوان قید محدودیت در نظر گرفته شده است. اگر در این شبکه تابع هدف تنها بر اساس هزینه در نظر گرفته شود شبکه از لحاظ تأمین فشار مناسب در محل های مصرف با مشکل مواجه خواهد شد. Water� بدین منظور در این مطالعه شبکه توزیع توسط مدلل تحلیل هیدرولیکی شده و بعد با استفاده از الگوریتم GEMS ژنتیک، بهینه سازی انجام گرفته است. در پایان بهینه سازی از بین چند سناریو براساس تابع دو هدفه انجام و سناریویی که از نظر کاهش هزینه و بهبود فشار شبکه در وضعیت مطلوبی قرار داشت انتخاب شد که بعد از بهینه سازی، در حدود 15 درصد از هزینه کل پروژه صرفه جویی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, شبکه توزیع آب , WaterGEMS مسائل هیدرولیکی, لوله, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072847,
author = {خلیفه, سعید and اسماعیلی, کاظم and حمید خلیفه},
title = {بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان-},
journal = {علوم و مهندسی آب و فاضلاب},
year = {2018},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2588-3941},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {شبکه توزیع آب ،WaterGEMS مسائل هیدرولیکی، لوله، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان-
%A خلیفه, سعید
%A اسماعیلی, کاظم
%A حمید خلیفه
%J علوم و مهندسی آب و فاضلاب
%@ 2588-3941
%D 2018

[Download]