مهندسی سازه و ساخت, سال (2019-3)

عنوان : ( ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه )

نویسندگان: مصطفی قلیچی , علیرضا میرزا گل تبار , حمید رضا توکلی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق یک الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده تحت بارگذاری زلزله های مختلف، با روش بهینه سازی جدید بسیار کارآمد در مورد سازه های عمرانی برگرفته از مسابقه طناب کشی پیشنهاد می دهد. روش کنترل بر پایه ترکیب شبکه عصبی فازی و روش بهینه سازی فراابتکاری بر پایه جمعیت مسابقه طناب کشی ارائه شده است. کارآمدی الگوریتم پیشنهادی بر روی پل بزرگراه بنچ مارک با جداگرهای پایه غیرخطی و اعضای سازه‌ای غیر خطی مجهز به محرک های هیدرولیکی ارزیابی شده است. الگوریتم قادر است ماهیت میدان نزدیک یا دور بودن زلزله را تشخیص داده و براساس آن نیروی کنترلی لازم را برآورد نماید. نیروی کنترلی در این تحقیق با استفاده از یک شبکه عصبی پنج لایه بدست آمده است. شبکه عصبی برای تقریب قوانین غیرخطی کنترل، به صورت بهینه توسط روش بهینه‌سازی معرفی شده، توانمند شده است و محرک های نصب شده بر روی پایه های پل را کنترل می نماید. پایداری قوانین کنترل حین بهینه سازی برای رسیدن به بهترین پارامترها، توسط تئوری لیاپانوف کنترل می شود. نتایج مدلسازی عددی به صورت اندیس عملکرد و قابل قیاس با روش های پیشین ارائه شده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی در تمامی شش رکورد زلزله آزمایش شده در این تحقیق، از روش های ارائه شده پیشین در کاهش پاسخ‌های سازه موفق تر بوده است. الگوریتم در کنار کاهش کلی پاسخ های پل، سبب کاهش میزان خسارات سازه ای وارد بر آن نیز می شود

کلمات کلیدی

کنترل فعال؛ الگوریتم مسابقه طناب کشی؛ انفیس؛ شبکه عصبی؛ پل بزرگراه؛ پایداری لیاپانوف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072855,
author = {مصطفی قلیچی and علیرضا میرزا گل تبار and حمید رضا توکلی and کرم الدین, عباس},
title = {ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2019},
month = {March},
issn = {2476-3977},
keywords = {کنترل فعال؛ الگوریتم مسابقه طناب کشی؛ انفیس؛ شبکه عصبی؛ پل بزرگراه؛ پایداری لیاپانوف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه
%A مصطفی قلیچی
%A علیرضا میرزا گل تبار
%A حمید رضا توکلی
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2019

[Download]