علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (10), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (39-54)

عنوان : ( تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی )

نویسندگان: حمیدرضا ذکاوتی , محمود شور , حمید روحانی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ابراهیم گنجی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر جدایه‌های قارچ تریکودرما بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه زینتی گل مریم، دو آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، اجرا گردید.فاکتور اول در آزمایش اول جدایه Biو در آزمایش دوم جدایه 65 قارچ تریکودرما هاریزیانوم هر کدام در سه سطح -0، 10، 20 درصد حجمی گلدان- و فاکتور دوم سه سطح تنش خشکی -25، 50 ،100 درصد ظرفیت زراعی- بود. نتایج نشان داد؛ هر دوجدایه در شرایط تنش، باعث افزایش وزن تر و خشک زیست‌توده و وزن خشک ریشه گیاه گل مریم شدند. وزن تر زیست‌‌توده به مقدار 20 درصد در حالت تنش 25 درصد توسط جدایه Biو 5/29 درصد توسط جدایه 65 افزایش یافت که بیانگر افزایش رشد گیاه مریم در حضور قارچ تریکودرما می‌باشد. مقدار پرولین در تنش 25 درصد به مقدار 40 و 32 درصد در جدایه bi و 65 نسبت به 100 درصد ظرفیت زراعی افزایش یافت. روند رطوبت نسبی و سطح سبز برگ با اعمال سطوح مختلف دو قارچ با افزایش سطح تنش افزایش یافت. سطح سبز برگ در تنش 25 درصد و اعمال 20 درصد تیمار قارچ به ترتیب 26 و 24 درصد در جدایه های bi و 65 افزایش نسبت به عدم اعمال قارچ مشاهده شد. به نظر می‌رسد که جدایه های Bi و 65 قارچ تریکودرما هارزیانوم تاثیرات متفاوتی در شرایط تنش خشکی دارند. بطوریکه در شرایط تنش و 100 درصد ظرفیت زراعی و تیمار با جدایه bi ، مقادیر وزن خشک ریشه، وزن تر و خشک زیست توده، رطوبت نسبی و سطح سبز برگ بیشتر از مقادیر مشابه در تیمار با جدایه 65 بوده است.

کلمات کلیدی

, پرولین, رطوبت نسبی برگ, فتوسنتز, وزن خشک ریشه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072865,
author = {ذکاوتی, حمیدرضا and شور, محمود and روحانی, حمید and سید فاضل فاضلی کاخکی and ابراهیم گنجی مقدم},
title = {تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2019},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-9082},
pages = {39--54},
numpages = {15},
keywords = {پرولین، رطوبت نسبی برگ، فتوسنتز، وزن خشک ریشه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی
%A ذکاوتی, حمیدرضا
%A شور, محمود
%A روحانی, حمید
%A سید فاضل فاضلی کاخکی
%A ابراهیم گنجی مقدم
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2019

[Download]