مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (9), شماره (1), سال (2018-2) , صفحات (46-57)

عنوان : ( بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , هادی جعفری , علیرضا مساح بوانی , مسعود گودرزی , فاطمه باقری , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب دشتهای کشور در مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت میباشد. مدل آبهای زیرزمینی میتواند به عنوان یک ابزار ارزشمند در مدیریت منابع آب زیرزمینی بهکار رود. لذا بررسی بیلان آب زیرزمینی تحت تأثیر خشکسالی هواشناسی به کمک مدلهای ریاضی از جمله اهداف کاربردی و مهم در توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست میباشد. تویسرکان از دشتهای مهم استان همدان است که منبع اصلی تأمین آب باغات و کشتزارهای وسیع آن چاههای حفر شده در دشت میباشد .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی بر تغییرات بیلان آب زیرزمینی به کمک مدلسازی ریاضی با استفاده از مدل در نرم MODFLOW میباشد. به این منظور پس از محاسبه شاخص بارش استاندارد و تعیین سالهای GMS افزار خشک و تر در منطقه مطالعاتی و انتخاب سه سال شاخص به - و خشکسال 1933- -، ترسال1935- عنوان سال نرمال - به بررسی بیلان آب زیرزمینی در این سه سال پرداخته شده است. در همین راستا سال نرمال بهعنوان سال 1939- واسنجی مدل و سالهای ترسال و خشکسال بهعنوان صحتسنجی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل به خوبی توانسته است سطح ایستابی چاههای مشاهداتی را در سال نرمال، ترسال و خشکسال -به MODFLOW ترتیب -پیش 2/99 ،2/37 ،2/59 با ریشه خطای استاندارد بینی نماید. بررسی تطابق شاخص خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی نشان داد که خشکسالی هواشناسی به تنهایی نمیتواند بر تغییرات افت سطح آب زیرزمینی تأثیر بگذارد و استفاده بیرویه از چاههای بهره برداری و برداشت از آنها تاثیر زیادی بر تغییرات آب زیرزمینی خواهد داشت. نکته قابل توجه آنکه بر اساس نتایج حاصله خشکسالی هواشناسی بر تغییرات بیلان آب زیرزمینی به شدت تأثیرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

، منابع آبMODFLOW شاخص بارش استاندارد، مدلسازی، ،
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072867,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and هادی جعفری and علیرضا مساح بوانی and مسعود گودرزی and فاطمه باقری and محمدحسن رحیمیان},
title = {بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {February},
issn = {2251-9300},
pages = {46--57},
numpages = {11},
keywords = {، منابع آبMODFLOW شاخص بارش استاندارد، مدلسازی، ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A هادی جعفری
%A علیرضا مساح بوانی
%A مسعود گودرزی
%A فاطمه باقری
%A محمدحسن رحیمیان
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2018

[Download]