پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2019-1) , صفحات (149-166)

عنوان : ( تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک )

نویسندگان: سیده زهره تقدیسی حیدریان , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک توجه به ویژگی¬های فیزیکی خاک به¬خصوص ساختمان خاک ضروری است. ویژگی¬های فیزیکی خاک با اضافه کردن مواد آلی و معدنی بهبود می¬یابد. اضافه کردن برخی مواد آلی همواره باعث افزایش کارایی جذب عناصر و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک می¬شود اما اثر برخی از مواد معدنی نظیر زئولیت علی رغم تأثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می¬تواند تأثیر منفی نیز داشته باشد که احتیاج به پژوهش بیشتری دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف تأثیرکاربرد زئولیت و کود گاوی بر برخی پارامترهای فیزیکی خاک انجام شد. مواد و روش¬ها: به منظور بررسی تأثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی پارامترهای فیزیکی در خاک زیر کشت گیاه ذرت آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی در شرایط کنترل شده انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل زئولیت طبیعی در سه سطح -صفر، 6، 12 درصد وزنی- و کود گاوی پوسیده در سه سطح - صفر، 5/0، 1 درصد وزنی یا صفر، 20، 40 تن هکتار- بودند. خاک آزمایشی از عمق 30-0 سانتی¬متری از مرکز تحقیات آب و خاک مشهد نمونه-برداری شد. ویژگی¬های اولیه خاک، کود گاوی و زئولیت طبق روش¬های استاندارد اندازه گیری شد. خاک هر گلدان با تیمارهای آزمایشی با نسبت¬های معین مخلوط و بذر ذرت در آن کاشته شد. مراقبت روزانه و آبیاری کلیه گلدان¬ها با آب مقطر در حد ظرفیت زراعی براساس روش وزنی تا قبل از گلدهی گیاه ذرت به مدت 75 روز انجام گرفت. در پایان دوره رشدی گیاه از طوقه جدا و خاک هرگلدان هوا خشک شد. پارامترهای فیزیکی شامل جرم مخصوص ظاهری، درصد رطوبت اشباع، رس قابل پراکنش در آب و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها براساس روش¬های استاندارد اندازه¬گیری شدند. یافته¬ها: نتایج نشان داد که افزایش مقدار زئولیت، باعث افزایش درصد رطوبت اشباع -تخلخل کل خاک-، رس قابل پراکنش در آب و کاهش جرم مخصوص ظاهری و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها -الک خشک- شد. کود گاوی باعث کاهش معنی¬دار جرم مخصوص ظاهری، رس قابل پراکنش در آب و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها -الک تر- شد. علی¬رغم تأثیر مثبت زئولیت بر روی جرم مخصوص ظاهری و درصد رطوبت اشباع، روی پارامترهای رس قابل پراکنش در آب و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها -الک تر- تأثیر منفی داشت. نتیجه¬گیری: زئولیت مانند هر ترکیب دیگر ممکن است اثرات مثبت و منفی داشته باشد. علی¬رغم تأثیر مثبت زئولیت روی برخی پارامترها، بر رس قابل پراکنش در آب و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها -الک تر- تأثیر منفی داشت. با توجه به اثر مثبت کود گاوی بر رس قابل پراکنش در آب و میانگین وزنی قطر خاکدانه¬ها تلفیق کود گاوی با زئولیت جهت تعدیل اثر منفی زئولیت تا حدودی قابل توصیه است

کلمات کلیدی

, پایداری ساختمان, تخلخل, رس قابل پراکنش در آب, زئولیت, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072872,
author = {تقدیسی حیدریان, سیده زهره and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2019},
volume = {25},
number = {5},
month = {January},
issn = {2322-2077},
pages = {149--166},
numpages = {17},
keywords = {پایداری ساختمان، تخلخل، رس قابل پراکنش در آب، زئولیت، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک
%A تقدیسی حیدریان, سیده زهره
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2019

[Download]