اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , 2018-12-27

عنوان : ( پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS )

نویسندگان: سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پهنه‌بندی خطر سیل بخشی از اقدامات غیرسازه‌ای برای جلوگیری و کاهش اثرات مخرب سیل می‌باشد. در این تحقیق از فرایند تحلیل سلسله مراتبی -AHP- برای پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبخیز گلورد نکا استفاده شده است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر در وقوع سیلاب از جمله شیب، کاربری اراضی، ارتفاع از سطح دریا، ارتفاع رواناب، فاصله از رودخانه، بارندگی سالیانه، لیتولوژی و شماره منحنی انتخاب و در سامانه اطلاعات جغرافیایی -GIS- آماده ‌سازی اولیه انجام شده است. پس از ایجاد ماتریس زوجی و محاسبه ارجحیت معیارها، وزن نهایی عوامل تهیه شد. نتایج نشان می‌دهد عامل شیب با وزن 304/0 مهم‌ترین عامل و شماره منحنی با وزن 050/0 کم‌ اهمیت‌ترین عامل در وقوع سیلاب در منطقه مطالعاتی می‌باشند. همچنین ضریب ناسازگاری محاسبه شده نشان داد قضاوت‌ها قابل قبول و سازگار است. سپس وزن نهایی طبقات عوامل نیز بدست آمد. در نهایت بعد از جمع نقشه‌های وزن‌دهی شده و باز طبقه‌بندی شده، نقشه پهنه‌بندی خطر سیل برای حوضه تهیه گردید. بر این اساس منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه خطر طبقه‌بندی شده است. 54/12 % و 47/18 % وسعت حوضه به ترتیب در پهنه‌های خطر خیلی زیاد و خطر زیاد قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, پهنه‌بندی خطر, سیلاب, گلورد نکا, GIS و AHP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072874,
author = {عقیلی, سیده نجمه and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات},
year = {2018},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {پهنه‌بندی خطر، سیلاب، گلورد نکا، GIS و AHP.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS
%A عقیلی, سیده نجمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
%D 2018

[Download]