مهندسی سازه و ساخت, سال (2019-2)

عنوان : ( بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی )

نویسندگان: حمیدرضا چابکی , منصور قلعه نوی , آرش کریمی پور , محسن خطیبی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ محیط زیست و کاهش میزان مصالح دورریز در طبیعت از موضوعات بسیار مهم است. امروزه مسئله استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده و استفاده مجدد از این مصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی اثر افزودن مصالح حاصل از تخریب ساختمان ها به عنوان سنگدانه در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. در این بررسی 9 عدد تیر بتن مسلح به عرض مقطع 150 میلیمتر، ارتفاع 200 میلیمتر و طول 1500 میلیمتر ساخته شد. در ساخت نمونه ها از سنگدانه بازیافتی به ترتیب با مقدار 0% ، 50 % و 100% جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند. هدف از انجام این آزمایش، بررسی رفتار برشی تیرهای ساخته شده از درصد مختلف سنگدانه بازیافتی با در نظر گرفتن اثر فاصله آرماتور عرضی است. تغییر مکان وسط تیر، نیروی برشی-تغییر مکان، نیروی برشی-کرنش و گسترش ترک های برشی از موارد مورد بررسی بوده است. از این رو، با بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. افزون بر این نتایج به دست آمده از ظرفیت برشی نمونه ها با روابط ارائه شده در آیین نامه CSA-A23، ACI318-08 و Eurocode 2 مقایسه شد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که اختلاف قابل ملاحظه ای در رفتار برشی تیرهای ساخته شده از سنگدانه بازیافتی و طبیعی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ظرفیت برشی, تیرهای بتن مسلح, سنگدانه بازیافتی, ترک خوردگی, خمش چهارنقطه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072879,
author = {حمیدرضا چابکی and قلعه نوی, منصور and آرش کریمی پور and محسن خطیبی نیا},
title = {بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2019},
month = {February},
issn = {2476-3977},
keywords = {ظرفیت برشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی، خمش چهارنقطه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی
%A حمیدرضا چابکی
%A قلعه نوی, منصور
%A آرش کریمی پور
%A محسن خطیبی نیا
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2019

[Download]