پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2019-02-14

عنوان : ( بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار )

نویسندگان: عباس عین علی طلب , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ارزیابی و مقایسه ی رفتار دیوار برشی فولادی با شکل موج های مختلف که با روش بار افزون تحلیل شده اند، پرداخته شده است. برای این کار از نرم افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده است. در این پژوهش اثر شکل موج ذوزنقه ای، مثلثی و سینوسی، راستای موج افقی و قائم و نسبت طول دهانه به ارتفاع 8/0، 1 و 5/1 بر رفتار دیوار برشی فولادی موج دار بررسی شده است. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش نسبت طول دهانه به ارتفاع، باعث رفتاری مقاوم تر و شکل پذیرتر می شود، این ویژگی برای نمونه های با شکل موج ذوزنقه ای مستقل از راستای موج است. برای انتخاب راستای موج مناسب بهتر است با توجه به شکل موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع تصمیم گیری شود. بهتر است در دیوارهای برشی فولادی با اتصال صلب در صورت امکان از نسبت های طول دهانه به ارتفاع بزرگتر -بیشتر از1- همراه با راستای موج قائم استفاده شود

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی موج دار, تحلیل بار افزون, شکل موج, راستای موج, نسبت طول دهانه به ارتفاع, انرژی جذب شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072885,
author = {عین علی طلب, عباس and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {دیوار برشی فولادی موج دار، تحلیل بار افزون، شکل موج، راستای موج، نسبت طول دهانه به ارتفاع، انرژی جذب شده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار
%A عین علی طلب, عباس
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
%D 2019

[Download]