فیزیولوژی ورزشی, سال (2019-6)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار )

نویسندگان: زهرا سرلک , مهتاب معظمی , سیدرضا عطارزاده حسینی , رضا قراخانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات به‌طور گسترده به متابولیسم لیپیدهای گردش خون توجه شده است، اما در سال‌های اخیر به متابولیسم لیپید در مغز به‌دلیل ارتباط با برخی اختلال‌های عصبی توجه بیشتری شده است. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که برخی عوامل خطرزای شروع زودرس آلزایمر با متابولیسم کلسترول در ارتباط هستند؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت­های نر ویستار بود. آزمودنی­های پژوهش حاضر 26 سر رت­ نر بالغ نژاد ویستار هشت‌هفته‌ای با میانگین وزنی 20 ± 195 گرم بودند که در ابتدا با روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم ­شدند: گروه تمرین (تمرین روی تریدمیل، پنج روز در هفته به‌مدت هشت هفته) (13 رت) و گروه استراحت (13 رت). پس از هشت هفته رت­های هر گروه با روش تصادفی ساده به دو زیرگروه دیگر تقسیم شدند که از یک گروه آزمون رفتاری (هفت رت) گرفته شد و گروه دیگر (شش رت) برای بررسی متغیرهای مطالعه‌شده در پژوهش تشریح شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهة ماز آبی موریس بهبود معناداری را در یادگیری (P < 0.05) و حافظة (P < 0.05) رت‌های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه افزایش معناداری را در بیان ژن هایAPOE (P < 0.05) و ABCA1 (P < 0.05) و نـبود تـفاوت معـنادار در سـطح Aβ1-42 مـحلـول (P > 0.05) در هیپوکمپ رت‌های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد؛ بنابراین، تمرین هوازی با افزایش معناداری در بیان ژن‌هایAPOE و ABCA1 که از عوامل اصلی متابولیسم کلسترول در مغز هستند و در پاتولوژی بیماری آلزایمر نیز درگیرند، می‌تواند هم‌راستا با بهبود عملکرد شناختی شیوه‌ای مؤثر در پیشگیری از بیماری آلزایمر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی؛ عملکرد شناختی؛ ABCA1؛ APOE؛ Aβ1, 42محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072888,
author = {سرلک, زهرا and معظمی, مهتاب and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رضا قراخانلو},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2019},
month = {June},
issn = {2322-164x},
keywords = {تمرین هوازی؛ عملکرد شناختی؛ ABCA1؛ APOE؛ Aβ1-42محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار
%A سرلک, زهرا
%A معظمی, مهتاب
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رضا قراخانلو
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164x
%D 2019

[Download]