سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری , 2018-02-10

عنوان : ( تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران )

نویسندگان: مهدی بهنامه , لیلا فضلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرار گرفته و در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است .مصرف برق بهعنوان یکی از نهادههای تولید محسوب میشود و تأثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است .گسترش مصرف سرانهی برق در سطح ایران نیز نشاندهندهی این است که رشد و توسعهی اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد متوسطی برخوردار بوده است .بنابراین در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از دادههای سری زمانی سالانهی اقتصاد رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد .در این ،0790 - 4102 ایران طی دورهی جوسیلیوس و علّیت استاندارد – فولر تعمیمیافته، همجمعی جوهانسن – راستا، از آزمونهای :دیکی گرنجر بهمنظور بررسی رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان میدهد که مصرف برق و تولید ناخالص داخلی در تفاضل مرتبه اول مانا میباشند و رابطه همجمعی، کوتاه مدت و بلند مدت بین آنها وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, علیت گرنجر, آزمون همجمعی , آزمون دیکی فولر . جوسیلیوس, رشد اقتصادی, مصرف برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072904,
author = {بهنامه, مهدی and فضلی, لیلا},
title = {تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری},
year = {2018},
location = {کی اف, اوكراين},
keywords = {علیت گرنجر، آزمون همجمعی ، آزمون دیکی فولر . جوسیلیوس، رشد اقتصادی، مصرف برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران
%A بهنامه, مهدی
%A فضلی, لیلا
%J سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری
%D 2018

[Download]