اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه‌ساز , 2018-05-07

عنوان : ( تصمیم گیری در مدیریت تولید به کمک سامانه های شبیه ساز: مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی )

نویسندگان: بابک رضائی خبوشان , فرزانه باشتنی , پریسا مودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، تصمیمگیریهای مدیریتی با پیچیدگی فراوانی و وابستگیهای بین اجزا همراه هستند. همچنین وجود عدم قطعیت در پارامترهای آنها، این پیچیدگی را دوچندان میکند و امکان پیشبینی نتایج با روشهای سنتی میسر نمیباشد. و این درحالی است که اتخاذ یک تصمیم اشتباه، عالوه بر تحمیل هزینه هنگفتی، سازمان را با مشکالت متعددی مواجه میکند. امروزه میتوان به کمک سامانههای شبیهساز کامپیوتری مسائل گوناگون را در قالب یک مدل شبیهسازی پیادهسازی نمود و تصمیمات و تغییرات مورد نظر را در سیستم شبیهسازی شده اعمال کرد. این مساله به مدیران کمک میکند تا تاثیر انجام تصمیمات خود بر روی سیستم را مشاهده و مورد ارزیابی قرار دهند و در نتیجه بهترین اقدام را انتخاب و اجرا نمایند. صنعت خودروسازی به دلیل تنوع قطعات و تعداد زیاد تامینکنندگان، با پیچیدگی زیادی در تصمیمگیریها مواجه است. در این مقاله با سامانه شبیهسازی برای تصمیمگیری در مدیریت عملیات سفارشگذاری قطعات یک خودرو طراحی و ارائه شده است تا با استفاده از نتایج سناریوهای مختلف بررسی و مناسبترین اقدامات الزم برای بهبود سیستم را ارائه دهد

کلمات کلیدی

, تصیم گیری, مدیریت تولید, شبیه سازی, نرم افزار ارنا -Arena , -هزینه دموراژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072907,
author = {رضائی خبوشان, بابک and باشتنی, فرزانه and مودی, پریسا},
title = {تصمیم گیری در مدیریت تولید به کمک سامانه های شبیه ساز: مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی},
booktitle = {اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه‌ساز},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصیم گیری، مدیریت تولید، شبیه سازی، نرم افزار ارنا -Arena ،-هزینه دموراژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تصمیم گیری در مدیریت تولید به کمک سامانه های شبیه ساز: مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی
%A رضائی خبوشان, بابک
%A باشتنی, فرزانه
%A مودی, پریسا
%J اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه‌ساز
%D 2018

[Download]