علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.- )

نویسندگان: هدی مرادی , مجید عزیزی ارانی , وحید روشن , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی پونه سای انبوه مشکلات عمده در گیاهان دارویی این است که جوانه زنی بذر گیاهان در شرایط محیطی طبیعی مطلوب بوده، ولی تحت شرایط آزمایشگاهی یا زراعی، مناسب نیست. این پژوهش به منظور اطلاع از نحوه جوانه زنی بذر جهت استقرار موفق و مطلوب این گیاه، با بررسی خصوصیات مختلف جوانه زنی و 3 و 4 هفته ،2 ، 92 انجام شد. تیمارها شامل تیمار سرمایی در 4 سطح - 1 - تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور، در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 93 0 درصد- بودند، که به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی / 0 و 3 /2 ،0/ سرمادهی در دمای 5 درجه سانتیگراد- و تیمار نیترات پتاسیم در 4 سطح -صفر، 1 35 و 40 درجه سانتیگراد و ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ، بذور این گیاه مورد استفاده قرارگرفت. همچنین اثر 8 تیمار درجه حرارت ثابت شامل درجه حرارت های 5 20 درجه سانتیگراد بر درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی بذور ، مورد / 10 و 30 /20 ،5/ 3 درجه حرارت متغیر شب و روز شامل درجه حرارت های 15 مطالعه قرارگرفت. نتایج حاصل از تجزیه ی واریانس و مقایسه ی میانگین نشان داد که اثر تیمار سرما بر بیشتر صفات اندازه گیری شده، معنی دار بود . در 0 درصد، بیشترین اثر مثبت را بر خصوصیات جوانه زنی بذر داشت، اگر چه بر درصد / بین تیمارهای مورد استفاده، 3 هفته سرمادهی و نیترات پتاسیم 1 جوانه زنی تاثیر معنی داری نشان نداد. همچنین نتایج بدست آمده از تاثیر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی بذور، نشان داد که، بیشترین درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی بذور این گونه در دامنه حرارتی 20 تا 25 درجه سانتیگراد بود. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی بذور در درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و دما نشان داد که درجه / 20 و 20 / متغیر روز و شب 30 22 و 46 درجه سانتیگراد، به ترتیب به عنوان درجه حرارت های پایه، بهینه و بیشینه جوانه زنی برای گیاه پونه سای انبوه می باشند.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت پایه, درجه حرارت بهینه, درجه حرارت بیشینه, سرمادهی, نیترات پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072919,
author = {مرادی, هدی and عزیزی ارانی, مجید and وحید روشن and آروئی, حسین},
title = {ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.-},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {درجه حرارت پایه، درجه حرارت بهینه، درجه حرارت بیشینه، سرمادهی، نیترات پتاسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.-
%A مرادی, هدی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A وحید روشن
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]