کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2017-01-31

Title : ( خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ فلورسین در ماتریس پلیمریPVA )

Authors: Mohammadzadeh, Fatemeh; , Ebrahim Attaran kakhki , Soheil SHarifi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده - لیزرهای مواد رنگ جزء لیزرهای قابل کوک شدن در فرکانس است که بسیار مورد توجه میباشد. در بسیاری از این لیزرها مواد رنگی آلی مورد استفاده است. این مواد خواص نوری غیر خطی دارند و جذب آن اشباعی است. در کار انجام شده ماده رنگی آلی فلورسین در ماتریس پلیمر PVA -پلی وینیل الکل- استفاده گردید و محدوده جذب و ضریب شکست غیرخطی آن اندازه گیری شده است. از روش روبشی محور -Z-Scan-Z و طیف سنجی مرئی- فرابنفش -UV-vis- استفاده شده است اندازه گیری مقدار ضریب شکست غیر خطی 0/00000006 سانتی متر مربع بر روی وات و طول موج جذب را 276و 494نانومتر نشان می دهد .

Keywords

, ضریب شکست غیر خطی , مواد رنگ, فلورسین و پلیمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072922,
author = {محمدزاده، فاطمه and Attaran Kakhki, Ebrahim and SHarifi, Soheil},
title = {خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ فلورسین در ماتریس پلیمریPVA},
booktitle = {کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {ضریب شکست غیر خطی ، مواد رنگ، فلورسین و پلیمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ فلورسین در ماتریس پلیمریPVA
%A محمدزاده، فاطمه
%A Attaran Kakhki, Ebrahim
%A SHarifi, Soheil
%J کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2017

[Download]