پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (57-73)

عنوان : ( مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان )

نویسندگان: منیره رعیتی شوازی , امیر کرم , حمیدرضا غفاریان مالمیری , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت لندفرم­ها و تغییرات آن‌ها از نیازهای اساسی ژئومورفولوژی مناطق بیابانی به‌منظور مدیریت آن‌هاست. یکی از روش‌هایی که در شناخت تغییرات لندفرم ها مورداستفاده قرار می‌گیرد طبقه‌بندی پدیده‌ها و عوارض زمین با داده‌های سنجش‌ازدور در زمان‌های مختلف می‌باشد. هدف از این پژوهش، کارایی سه الگویتم نظارت‌شده حداکثر شباهت، فاصله ماهالانوبیس و حداقل فاصله برای طبقه‌بندی لندفرم‌های بخشی از دشت یزد-اردکان و بررسی تغییرات آن‌هاست. بدین منظور از تصاویر سنجنده های TM، ETM و OLI ماهواره Landsat مربوط به سال‌های 1987، 2000 و 2016، در بازه زمانی 30 ساله استفاده شد. ابتدا تصحیحات لازم بر روی تصاویر انجام گردید و سپس با بازدیدهای میدانی و بر پایه نقشه‌های توپوگرافی، ژئومورفولوژی و تصاویر گوگل ارث، لندفرم‌های ژئومورفولوژی منطقه موردمطالعه تعریف و نمونه‌های آموزشی انتخاب گردید. نتایج ارزیابی دقت تصاویر طبقه‌بندی نشان داد الگوریتم حداکثر شباهت در سال‌های 1987 و2000 و 2016، به ترتیب با دقت کلی 50/91، 22/93 و 35/93 و ضریب کاپا 87/0، 89/0 و 89/0 نسبت به دو الگوریتم دیگر، عملکرد بهتری در تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تغییرات آن داشت. بر این اساس به‌منظور شناخت وضعیت تغییرات لندفرم ها از روش آشکارسازی تغییرات \"پس از طبقه‌بندی\" از روش الگوریتم حداکثر شباهت استفاده شد و نقشه ماهیت تغییرات تهیه شد. همچنین نتایج طبقه‌بندی و تحلیل تغییرات لندفرم ها طی 30 سال با روش الگوریتم حداکثر شباهت نشان داد که سبخا و لندفرم‌های موجود بروی دشت‌سر پوشیده به‌جز تپه‌های ماسه‌ای مواج دارای روند نزولی تا سال 2016 بودند و در تغییرات لندفرم‌های بیابانی منطقه عوامل طبیعی توأم با عوامل انسانی نقش داشتند. به‌طورکلی این نتایج نمایانگر آن است که در محدوده موردمطالعه در طی 30 سال، نه‌تنها بر وسعت اراضی بیابانی افزوده نشده است، بلکه از محدوده اراضی بیابانی کاسته شده و بر دیگر کاربری‌ها افزوده‌شده است. همچنین در شرق و غرب منطقه مرز لندفرم ها تغییر کرده است.

کلمات کلیدی

, تغییرات لندفرم ها؛ الگوریتم‌های طبقه‌بندی؛ حداکثر احتمال؛ فاصله ماهالانوبیس؛ حداقل فاصله؛ دشت یزد, اردکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072923,
author = {منیره رعیتی شوازی and امیر کرم and حمیدرضا غفاریان مالمیری and سپهر, عادل},
title = {مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-9424},
pages = {57--73},
numpages = {16},
keywords = {تغییرات لندفرم ها؛ الگوریتم‌های طبقه‌بندی؛ حداکثر احتمال؛ فاصله ماهالانوبیس؛ حداقل فاصله؛ دشت یزد-اردکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان
%A منیره رعیتی شوازی
%A امیر کرم
%A حمیدرضا غفاریان مالمیری
%A سپهر, عادل
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2017

[Download]