جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (29), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (113-128)

عنوان : ( بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال )

نویسندگان: لادن خدری غریبوند , منیژه قهرودی تالی , فاطمه سبکخیز , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند افزایش جمعیت، گسترش شهرهای بزرگ، رشد فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی سبب کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و درنتیجه، خشکی موقت یا همیشگی بعضی از آنها مانند گاوخونی شده است. به‌منظور بررسی آثار خشکی بر تالاب گاوخونی، وضعیت میکروفرم‌های پلایا با استفاده از مدل فرکتال محیط- مساحت در دو سال پیاپی ارزیابی شد. مقادیر DAP به‌دست‌آمده در سال 1392، مقادیری بین 27/1 تا 40/1 و در سال 1393، مقادیری بین 27/1 تا 44/1 را نشان داد. به‌منظور بررسی وضعیت اقلیم منطقه، نمودارهای اقلیمی مجموع بارش و کمینه و بیشینة دمای هوای ماهیانة سال‌های 1392 و 1393 با استفاده از داده‌های ایستگاه هواشناسی ورزنه ترسیم شد. نمودارهای اقلیمی نشان‌دهندة کاهش میزان بارش از 6/120 میلیمتر در سال 1392 به 8/87 میلیمتر در سال 1393، افزایش دمای کمینة ماهیانه از 23/3 درجة سانتی‌گراد در سال 1392 به 52/3 درجة سانتی‌گراد در سال 1393 و افزایش بیشینة دمای ماهیانه از 93/29 درجه در سال 1392 به 47/30 درجه در سال 1393 است. مقادیر به‌دست‌آمده از مدل فرکتال نیز، نشان از تمایل میکرولندفرم‌ها به افزایش میزان بی‌نظمی و آشفتگی با گذشت زمان دارد که درنتیجة تغییرات سیستمی تالاب در اثر خشک‌شدن روی داده است. نتایج نشان می‌دهد با ادامة روند فعلی تالاب گاوخونی ممکن است روند کویرزایی و تحول پلایاگونه در آن شدت یابد و افزایش رسوب کانی‌های نمکی روی نهشته‌های آواری و گسترش زون نمکی موجب تبدیل تالاب به کویر شود.

کلمات کلیدی

فرکتال؛ تالاب گاوخونی؛ کنوانسیون؛ میکرولندفرم؛ ترک گلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072924,
author = {لادن خدری غریبوند and منیژه قهرودی تالی and فاطمه سبکخیز and سپهر, عادل},
title = {بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی},
year = {2018},
volume = {29},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5362},
pages = {113--128},
numpages = {15},
keywords = {فرکتال؛ تالاب گاوخونی؛ کنوانسیون؛ میکرولندفرم؛ ترک گلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال
%A لادن خدری غریبوند
%A منیژه قهرودی تالی
%A فاطمه سبکخیز
%A سپهر, عادل
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
%@ 2008-5362
%D 2018

[Download]