پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-3) , صفحات (99-110)

عنوان : ( بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضوی )

نویسندگان: حمید مسعودی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: نگاه اجتماعی به وضعیت فعالیتی کارمندان سازمان ها امروزه اهمیت یافته و علت اصلی آن نیز سلامت جسمی و روحی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در بین کارمندان شرکت برق منطقه خراسان است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان شرکت برق منطقهای خراسان میباشند که تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده مبتنی بر لیست، انتخاب شدند. روش پژوهش پیمایش بوده که با استفاده از پرسشنامهای با سنجش اعتبار و پایایی اجرا گردید. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد، بیشترین پاسخگویان مرد - 5 / 88 درصد-، متأهل - 96 درصد-، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بدون شغل دوم میباشند. پاسخگویان بهطور متوسط سه ساعت اوقات فراغت داشته و در کل دوره شغلی حدود 9 بار در رقابت های ورزشی شرکت کردهاند. از سوی دیگر آنها به میزان 7 ساعت در هفته ورزش کرده و از اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، کارکنان بخش ورزش و دسترسی به خدمات و در نهایت هزینههای فراغتی خود رضایت دارند. بین میزان فعالیت ورزشی و متغیرهای میزان رضایت از سلامت جسمی، اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، دسترسی به امکانات ورزشی، میزان اطلاعرسانی و میزان استفاده از امکانات شرکت همبستگی معنادار وجود داشته و ابعاد رضایتی فعالیت ورزشی، اوقات فراغت و دسترسی به امکانات بر تمایل به ورزش در سازمان مؤثر میباشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش میزان فعالیت ورزشی کارمندان مناسب نبوده و این مسئله در ابعاد انگیزه ای و حمایتی بیشتر احساس می گردد؛ بنابراین، لازم است سازمان ها در راستای ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی کارمندان خود تلاش بیشتری نمایند.

کلمات کلیدی

, مشارکت ورزشی, شرکت برق منطقهای خراسان, اوقات فراغت, ورزش سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072926,
author = {مسعودی, حمید and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضوی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {28},
month = {March},
issn = {5397-2008},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {مشارکت ورزشی، شرکت برق منطقهای خراسان، اوقات فراغت، ورزش سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضوی
%A مسعودی, حمید
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2019

[Download]