طب مکمل, دوره (8), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (2364-2373)

عنوان : ( بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار )

نویسندگان: میلاد راحتی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه: در طبّ سنّتی ایران، ورزش عامل مهمی در حفظ سلامتی به شمار می‌رود. دانشمندان معتقدند هر ورزش آثار ویژه‌ای بر افراد می‌گذارد. مزاج در طبّ سنّتی عاملی اساسی در ایجاد تفاوت‌های فردی محسوب می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی نقش مزاجبر میزان آسیب­های عضلانی بعد از تمرین مقاومتی است. مواد و روش‌ها: تحقیق کاربردی به روش نیمه‌تجربی انجام شد. آزمودنی‌ها شامل مردان مجرد با سن18 تا 26 سال بودند. تعداد افراد 38 نفر بود که بعد از تکمیل رضایت‌نامه به یک گروه 18 نفری سردمزاج و یک گروه 20 نفری گرم‌مزاج تقسیم شدند.سپس تست قدرت عضلانی پشت ران از دو گروه انجام گرفت. قبل و بلافاصله بعد از تمرین از دو گروه خون‌گیری بعمل آمد و آنزیم ها در آزمایشگاه بررسی شدند. داده‌ها از طریق آزمون تی مستقل و یوی من ویتنی با نرم‌افزار spssنسخۀ 21 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: قدرت عضلانی نسبی در افراد گرم‌مزاج با میانگین- 7/. ± 61/. -به‌طور معناداری بیشتر از افراد سردمزاج با میانگین- 6/. ± 54/.- بود-16%=p - . آنزیم کراتین فسفوکیناز در افراد گرم‌مزاج با میانگین 102 ± 195/6 به‌طور معناداری بیشتر از افراد سردمزاج با میانگین 73/9 ± 145/1 بود -12%=p -. لاکتات دهیدروژناز در گروه گرم‌مزاج با میانگین 52/85 ± 274/18 و گروه سرد‌مزاج با میانگین 46/6 ± 274/3 هیچ تفاوتی نداشت . نتیجه‌گیری: گرم‌مزاج‌ها توان قدرتی بالاتری داشتند اما اگر برای سلامتی ورزش می‌کنند باید ابتدا تمرین خود را با یک برنامۀ تمرین مقاومتی با درصد کمتری از یک تکرار بیشینه شروع کنند تا از آسیب‌های وارده بر عضلات کاسته شود.

کلمات کلیدی

, مزاج, تمرین مقاومتی برون‌گرا, آسیب عضلانی, کراتین کیناز, لاکتات دهیدروژناز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072932,
author = {راحتی, میلاد and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار},
journal = {طب مکمل},
year = {2018},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-5091},
pages = {2364--2373},
numpages = {9},
keywords = {مزاج، تمرین مقاومتی برون‌گرا، آسیب عضلانی، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار
%A راحتی, میلاد
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J طب مکمل
%@ 2228-5091
%D 2018

[Download]